Kashi VISHWANATH temple in Varanasi

sAnandamAnandavane vasanta mAnandakandaM hatapApavR^indam | vArANasInAthamanAthanAthaM shrIvishvanAthaM sharaNaM prapadye || Location of Kashi Vishwanath Jyothirlinga Where…

Read more