SHRI GRISHNESHWAR Temple in Ellora

ilApure ramyavishAlake.asmin samullasantaM cha jagadvareNyam | vande mahodAratarasvabhAvaM ghRiShNeshvarAkhyaM sharaNam prapadye || Shri Grishneshwar jyotirlinga location…

Read more

SRI NAGESHWAR Temple in Dwarka

yAmye sadaNge nagare.atiramye vibhUShitANgaM vividhaishcha bhogaiH | sadbhaktimuktipradamIshamekaM shrInAganAthaM sharaNaM prapadye || Purana of Aunda Nagnath…

Read more