Jyotirlingas

2022-01-25T20:20:48+05:30

What is jyotirlingas ? Worship of shivalinga is considered the

Jyotirlingas2022-01-25T20:20:48+05:30

4 Adi Shakti Pithas

2022-01-25T20:16:55+05:30

[portfolio_slideshow] 4 Adi Shakti Pithas Some of the great religious

4 Adi Shakti Pithas2022-01-25T20:16:55+05:30

SHRI GRISHNESHWAR Temple in Ellora

2022-01-05T15:40:56+05:30

ilApure ramyavishAlake.asmin samullasantaM cha jagadvareNyam | vande mahodAratarasvabhAvaM ghRiShNeshvarAkhyaM sharaNam

SHRI GRISHNESHWAR Temple in Ellora2022-01-05T15:40:56+05:30

SRI RAMESHWARAM Temple in Rameshwaram

2022-01-05T15:38:49+05:30

sutAmraparNIjalarAshiyoge nibadhya setuM vishikhairasa.nkhyaiH | shrIrAmachandreNa samarpitaM taM rAmeshvarAkhyaM niyataM

SRI RAMESHWARAM Temple in Rameshwaram2022-01-05T15:38:49+05:30

SRI NAGESHWAR Temple in Dwarka

2022-01-05T15:36:55+05:30

yAmye sadaNge nagare.atiramye vibhUShitANgaM vividhaishcha bhogaiH | sadbhaktimuktipradamIshamekaM shrInAganAthaM sharaNaM

SRI NAGESHWAR Temple in Dwarka2022-01-05T15:36:55+05:30

SRI VAIDYANATH temple in Parali

2022-01-05T15:34:39+05:30

pUrvottare prajvalikAnidhAne sadA vasantaM girijAsametam | surAsurArAdhitapAdapadmaM shrIvaidyanAthaM tamahaM namAmi

SRI VAIDYANATH temple in Parali2022-01-05T15:34:39+05:30

SHRI TRYAMBAKESHWAR Temple in Nasik

2022-01-05T15:32:58+05:30

sahyAdrishIrShe vimale vasantaM godAvaritIrapavitradeshe | yaddharshanAtpAtakamAshu nAshaM prayAti taM tryambakamIshamIDe

SHRI TRYAMBAKESHWAR Temple in Nasik2022-01-05T15:32:58+05:30

Kashi VISHWANATH temple in Varanasi

2022-01-05T15:31:40+05:30

sAnandamAnandavane vasanta mAnandakandaM hatapApavR^indam | vArANasInAthamanAthanAthaM shrIvishvanAthaM sharaNaM prapadye ||

Kashi VISHWANATH temple in Varanasi2022-01-05T15:31:40+05:30

SHRI BHIMASHANKAR Temple in Dakini

2022-01-05T15:29:21+05:30

yaM DAkinishAkinikAsamAje niShevyamANaM pishitAshanaishcha | sadaiva bhImAdipadaprasiddaM taM shaNkaraM bhaktahitaM

SHRI BHIMASHANKAR Temple in Dakini2022-01-05T15:29:21+05:30
Go to Top