ಭಾಗ 1

 ಅ
ಅಗ್ನಿಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆಯ
ಅನಂತರೂಪಿಣಿ
ಅನ್ಯಚಿಂತೆಯ ಪಥದಿ
ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಅರಿತೆ ನಾನು ಅರಿತೆ ನಾನು
ಅಲೆದಲೆದು ಅತಿದಣಿದು
ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮನೆ
ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಲು ರಾಮ
ಅಂಜಿಕಿನ್ಯಾತಕ್ಕಯ್ಯಾ
ಅಂತರಂಗದಲಿ ಶ್ರೀಘನಶ್ಯಾಮೆಯ
ಅಂತರತಮ ನೀ ಗುರು
ಅಳಿಸಂಕುಲವೇ ಮಾಮರವೇ

 ಆ
ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ
ಆತುರದಿ ಹಾತೊರೆದು
ಆಲೋಲತುಲಸೀ
ಆವ ರೋಗವು ಎನಗೆ

 ಇ
ಇನಿತಾದರೂ ನಿನಗೆ ಮತಿಯಿಲ್ಲವೆ

  ಈ
ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗಾವ
ಈ ಮರ್ತ್ಯ ಧೂಳಿಯಲಿ

 ಉ
ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ
ಉಬ್ಬದಿರು ಉಬ್ಬದಿರು
ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ


ಎತ್ತ ಹೋದರು ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲೂ
ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲಯ್ಯಾ
ಎನಗೂ ಆಣೆ
ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆದಿರಲು
ಎಲ್ಲಿ ಅರಸುವೆ ನೀನು
ಎಂತಾದರೂ ಚಿಂತೆ ಬಿಡದು
ಎಂದಿಗಾಹುದೋ ನಿನ್ನ ದರುಶನ

 ಏ
ಏನು ಧನ್ಯಳೊ ಲಕುಮಿ
ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು
ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು
ಏಹಿ ಮುದಂ
ಏಳು ತಾಯಿ, ಏಳು ತಾಯಿ

 ಕ
ಕಮಲವದನ ಕಲುಷಹರಣ
ಕರುಣ ಶೀತಲ
ಕರುಣಾಕರ ನೀನೆಂಬುವುದೇತಕೋ
ಕರುಣಾಕರ ಹರ ಶೂಲಧರನೇ
ಕರುಣಿಸೆನ್ನ ಹರಿಯ ರಮಣಿ
ಕರುಣಿಸೋ ರಂಗಾ
ಕಲಿಯುಗದಲಿ ಹರಿನಾಮವ
ಕಳೆಯಬೇಕೆ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ
ಕಂಗಳಿವ್ಯಾತಕೋ
ಕಂಡು ಕಂಡು ನೀ ಎನ್ನ
ಕಂದಾ ಬೇಡವೋ
ಕಾಲಭಯವಾರಿಣೀ
ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ
ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹರಿಯುವುದೆ
ಕೊಟ್ಟವರು ಸರಿಯೆ
ಕ್ಷಾಂತಿ ಸಹನೆಯ
ಕ್ಷೀಣಪ್ರಾಣ ಹೀನತ್ರಾಣ

  ಖ
ಖೇಲತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ
ಖೇಲತಿ ಮಮ ಹೃದಯೇ


ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ
ಗಾಯತಿ ವನಮಾಲೀ
ಗುರುವೆ ತಾಯಿ ಗುರುವೆ ತಂದೆ
ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಧರ ಗೋವಿಂದ
ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ
ಗೋವಿಂದ ಜೈ ಜೈ
ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ

ಚಕೋರಂಗೆ ಚಂದ್ರಮನ
ಚಂದ್ರಚೂಡ ಶಿವಶಂಕರ
ಚಿಂತಾ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಲ

ಜಗವ ಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಮಾಯೆ
ಜಯ ಜಗದಂಬ ಮಾ
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ದುರ್ಗೇ
ಜಯ ಜಯ ದೇವಿ ದಯಾಲಹರಿ
ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ
ಜಯ ಜಾನಕೀಕಾಂತ
ಜಯ ದುರ್ಗಾ ಜಯ ದುರ್ಗಾ
ಜಯ ಪರಮೇಶ್ವರ
ಜಯ ವಿವೇಕಾನಂದ
ಜಯ ವೀರೇಶ್ವರ
ಜಯ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತೀಪತೇ
ಜಯತು ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ
ಜಯತು ಜಯತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ
ಜಾಲಿಯ ಮರದಂತೆ
ಜೇನಿನ ಗೂಡೊಳು
ಜೈ ಜೈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹರ

ತತ್ಕೈಶೋರಂ
ತನುವ ನೀರೊಳಗದ್ದಿ
ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಕಂಡ್ಯ
ತವ ಕೃಪೆ ಬೆಳಗಲಿ
ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ ನೀನು
ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ನಿಜವನರಿಯುವ
ತಾಯಿ ನೀನೆನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಲು

ದಯಮಾಡಿಸು
ದಯಮಾಡೋ ರಂಗಾ
ದಯಾನೀ ಭವಾನೀ
ದರುಶನ ನೀಡೆನಗೆ ತಾಯಿ
ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೊ ಎನ್ನ
ದುರ್ಗಾಪದಕಮಲವನ್ನು
ದೇವಕಿನಂದನ ಹರಿ
ದೇವದೇವನ ನಿಜವನರಿಯಲು
ದೇವನೆ ಎನ್ನು ಮರೆಯುವುದುಚಿತವೆ
ದೇವ ಬಂದಾ ನಮ್ಮ
ದೇವಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮುದಂ
ದೊರಕಿತು ಧರಣಿಗೆ
ದೊರೆಯಿತು ಎನಗೆ

ನಗೆಯು ಬರುತಿದೆ
ನನ್ನಪರಾಧವು ಏನೆಲೆ ದೇವ
ನನ್ನ ಹೃದಯದ ದಿವ್ಯ
ನಮೋ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ
ನಂಬರು ನೆಚ್ಚರು
ನಾನಾರ ದೂಷಿಸಲಿ
ನಾ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಲು
ನಾನಿನ್ನೊಳನ್ಯ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನನೆ ಪಾಡುವೆ
ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನ ಹೊಲವು
ನಿರಂಜನ ಹರಿಚಿದ್ಘನ
ನೀನಲ್ಲದಿನ್ನಾರು
ನೀನೆನ್ನ ಪ್ರಾಣ
ನೀನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಯ್ಯ
ನೀನೇ ದಯಾಮಯ
ನೀನೊಬ್ಬನೊಡನಿರಲು
ನೀನೊಲಿದರೆ ಕೊರಡು
ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ
ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ
ನುಡಿ ಎಲೆ ಮನವೇ
ನೋಡಿರಣ್ಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು

ಪನ್ನಗಭೂಷಣ ಪರಮಶಿವ
ಪರಚಿಂತೆ ಎಮಗೆ ಏಕೆ
ಪರಮ ಸತ್ಯನೆ ಪುರುಷ ಗುಣಮಣಿ
ಪರ್ವತರಾಜಕುಮಾರಿ ಭವಾನಿ
ಪಶೂನಾಂ ಪತಿಂ
ಪಾಹಿ ಮದನಗೋಪಾಲ
ಪಿಬ ರೇ ರಾಮರಸಂ
ಪ್ರಭುವೆನ್ನ ಅವಗುಣ ಮನದಿ

ಬಡವರೊಳಗೆ ಎನಗಿಂತ
ಬರಿದೆ ಕರೆಯೆ ನೀ ಬಾರದಿರುವೆ
ಬರಿದೆ ಹೋಯಿತು
ಬಲಿಯ ಮನೆಗೆ
ಬಲು ಮಧುರವೊ
ಬಂದಿಹೆ ಜನನಿ ಮರಳಿ ನೀನು
ಬಂದು ನಿಂದಿಹ ನೋಡಿ
ಬಾರಯ್ಯ ರಂಗ
ಬಾ ಶ್ರೀಗುರುದೇವನೆ ಬಾ
ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಾಹ್ಯದೊಳು
ಬಿನ್ನಹಕೆ ಬಾಯಿಲ್ಲವಯ್ಯ
ಬುದ್ಧ ಚಂದ್ರೋದಯದಿ
ಬೆಟ್ಟದಂಥ ದುರಿತವು
ಬೆಲ್ಲದ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಟ್ಟಿ
ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದೊಳಿಡಲೇನು ಫಲ
ಬೋಧಿವೃಕ್ಷದಡಿ ಧ್ಯಾನದಿ
ಬ್ರೂಹಿ ಮುಕುಂದೇತಿ

ಭಜ ರೇ ಗೋಪಾಲಂ
ಭಜ ರೇ ರಘುವೀರಂ
ಭಜ ರೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಮ್
ಭಜ ರೇ ಹನುಮಂತಂ
ಭರತಖಂಡದ ನೀಲಗಗನವ
ಭವಾನೀ ಭಕ್ತಸುಖದಾಯಿನೀ
ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ

ಮಡಕೆಯ ಮಾಡುವರೆ
ಮಣಿಯಲೆನ್ನ ಶಿರವು
ಮಣಿವೆ ನಿನ್ನ ಕಮಲದಡಿಗೆ
ಮನವೆಂಬ ಮರ್ಕಟನು
ಮನ ಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವಗೆ
ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವೆ
ಮಂಗಲಮಯ ಪ್ರಭು
ಮಾಡಬಾರದ ಮಾಡಿ
ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟರು
ಮಾನವ ಸಂತಾನದೆಡೆಗೆ
ಮೂರುತಿಯನೆ ನಿಲಿಸೋ
ಮೂರ್ತಮಹೇಶ್ವರ
ಮೃದುವಚನವೇ

ಯಾದವ ನೀ ಬಾ
ಯಾರನು ಬಯಸಿ
ಯಾರ ಪ್ರೇಮದ ಪರಮಪೂರವು
ಯಾರ ಮಹಿಮಾ ಜ್ಯೋತಿ
ಯಾವ ಫಲ ಬೇಕು ಎನಗೆ

ರಾಗಿ ತಂದೀರ್ಯಾ
ರಾಘವ ನೀ ಬಾ
ರಾಘವಂ ಕರುಣಾಕರಂ
ರಾಜೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ
ರಾಮ ಎಂಬುವ ಎರಡು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುರುವೇ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಪೋಸೂರ್ಯ
ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯೆ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದಾಂಬುಜದಿ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್
ರಾಮದೂತ ಹನುಮಾನ್
ರಾಮನಾಮ ಜಪನಾ ರೇ
ರಾಮ ಪಾಲಯ
ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ
ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ
ರಾಮ ಘನಶ್ಯಾಮಂ

ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾಮಾಮೃತ
ವನಸುಮದೊಲೆನ್ನ
ವಂದೇ ಸಂತಂ
ವಿದುರನ ಭಾಗ್ಯವಿದು
ವಿಪ್ರವನಿತೆಯಂಕದಲ್ಲಿ
ವೀಣಾಧರೇ ಶಾರದೇ
ವೆಂಕಟಾಚಲನಿಲಯಂ ಸ್ವಾಮಿ

ಶಕ್ತನಾದರೆ
ಶಕ್ತಿಸಮುದ್ರಸಮುತ್ಥತರಂಗಂ
ಶರಣಾಗು ಶರಣಾಗು
ಶರಣು ಶರಣು ಸಂಬುದ್ಧ ಗುರು
ಶರೀರವೆಂತೆಂಬುವ ಹೊಲವ
ಶಿವದರುಶನ ನಮಗಾಯ್ತು
ಶಿವನ ಭಜಿಸಿರೋ
ಶಿವ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ
ಶಿವ ಶಿವ ಭವ ಭವ ಶರಣಂ
ಶುಭಕರ ಸುಂದರ ನಿನ್ನ ದರುಶನ
ಶೃಣ್ವಂತು ವಿಶ್ವೇ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಃ
ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಸರೋವರದಿ
ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಾಲಯ ಮಾಂ
ಶ್ರೀ ಪತಿಯು ನಮಗೆ
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ
ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ರಭೋ ದೇವ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದರ ಕೃಪಾಲು
ಶ್ರೀಶಾರದದೇವಿ ಹೇ ಮಹಾಮಾತೆ
ಶ್ರೀಹರಿ ಕಾಯೋ ಕರುಣಾನಿಧೇ
ಶ್ರುತೀನಾಮಗಮ್ಯೇ

ಸಕಲಕೆಲ್ಲಕೆ ನೀನೇ
ಸಕಲಭಯ ತಲ್ಲಣವ
ಸಕಲ ಭುವನವಿದು ಶ್ಯಾಮಮಯ
ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ತಪೋನಿಧಿಯೇ
ಸದಾ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ
ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ
ಸಪ್ತಋಷಿ ಭುವನದಿಂದ
ಸಾಗುತಿಹುದು ಚಿತ್ತಭೃಂಗ
ಸಾರದ ರೂಪ ತಾಳಿ
ಸಿರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಚರಣತಲದಿ
ಸಿರಿ ವಾಣಿ ಗೌರಿ
ಸ್ಥಿರತಾ ನಹಿ ನಹಿ ರೇ

ಹನುಮನ ಮತವೇ
ಹರ ಶಿವ ಶಂಕರ
ಹರಿದಾಸರ ಸಂಗ
ಹರಿಭಜನೆ ಮಾಡೋ
ಹರಿಯ ನೆನೆಸಿದ ದಿವಸ
ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ
ಹಂಸ ನಿನ್ನಲಿ ನೀ ನೋಡೋ
ಹಾಂಗೆ ಇರಬೇಕು
ಹುವ್ವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ
ಹೇ ಆನಂದಮಯಿ
ಹೇ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ
ಹೇ ಪ್ರೇಮರೂಪ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ
ಹೇ ರಾಮ ಮತ್ತೆನಗೆ ದಿಕ್ಕಾರು