Jyotir Lingas are believed to be a representation of Lord Shiva. There are totally 12 such Jyotir Lingas located across India. They are located at the following places; 2 in Gujarat, Andhra Pradesh, 2 in Madhya Pradesh, Uttarakhand, 3 in Maharashtra, Uttar Pradesh, Jharkhand and Tamil Nadu. Lord Shiva is known by different names in these places. They are as follows; Somnath in Gujarat, Nageshwara in Dwarka(Gujarat), Mallikarjuna in Srisailam (Andhra Pradesh), Mahakaleswar in Ujjain (Madhta Pradesh), Omkareshwar in Madhya Pradesh, Kedarnath in Uttarakhand, Bhimashankar in Pune (Maharashtra), Tryambakeshwar in Nashik (Maharashtra), Grishneshwar inAurangabad (Maharashtra), Vishwanath in Varanasi/Kashi (Uttar Pradesh), Baidyanath  in Jharkhand and Rameshwar in Rameshwaram (Tamil Nadu).

Jyotir Lingas

2017-12-11T23:59:30+05:30

What is jyotirlinga ? Worship of shivalinga is considered the

Jyotir Lingas2017-12-11T23:59:30+05:30

SHRI GRISHNESHWAR Temple in Ellora

2017-12-11T23:55:32+05:30

ilApure ramyavishAlake.asmin samullasantaM cha jagadvareNyam | vande mahodAratarasvabhAvaM ghRiShNeshvarAkhyaM sharaNam

SHRI GRISHNESHWAR Temple in Ellora2017-12-11T23:55:32+05:30

SRI RAMESHWARAM Temple in Rameshwaram

2017-12-11T23:55:54+05:30

sutAmraparNIjalarAshiyoge nibadhya setuM vishikhairasa.nkhyaiH | shrIrAmachandreNa samarpitaM taM rAmeshvarAkhyaM niyataM

SRI RAMESHWARAM Temple in Rameshwaram2017-12-11T23:55:54+05:30

SRI NAGESHWAR Temple in Dwarka

2017-12-11T23:56:37+05:30

yAmye sadaNge nagare.atiramye vibhUShitANgaM vividhaishcha bhogaiH | sadbhaktimuktipradamIshamekaM shrInAganAthaM sharaNaM

SRI NAGESHWAR Temple in Dwarka2017-12-11T23:56:37+05:30

SRI VAIDYANATH temple in Parali

2017-12-11T23:56:53+05:30

pUrvottare prajvalikAnidhAne sadA vasantaM girijAsametam | surAsurArAdhitapAdapadmaM shrIvaidyanAthaM tamahaM namAmi

SRI VAIDYANATH temple in Parali2017-12-11T23:56:53+05:30

SHRI TRIMBAKESHWAR Temple in Nasik

2017-12-11T23:57:09+05:30

sahyAdrishIrShe vimale vasantaM godAvaritIrapavitradeshe | yaddharshanAtpAtakamAshu nAshaM prayAti taM tryambakamIshamIDe

SHRI TRIMBAKESHWAR Temple in Nasik2017-12-11T23:57:09+05:30

Kashi VISHWANATH temple in Varanasi

2017-12-11T23:57:23+05:30

sAnandamAnandavane vasanta mAnandakandaM hatapApavR^indam | vArANasInAthamanAthanAthaM shrIvishvanAthaM sharaNaM prapadye ||

Kashi VISHWANATH temple in Varanasi2017-12-11T23:57:23+05:30

SHRI BHIMASHANKAR Temple in Dakini

2017-12-11T23:57:44+05:30

yaM DAkinishAkinikAsamAje niShevyamANaM pishitAshanaishcha | sadaiva bhImAdipadaprasiddaM taM shaNkaraM bhaktahitaM

SHRI BHIMASHANKAR Temple in Dakini2017-12-11T23:57:44+05:30

SHRI KEDARNATH Temple in Himalaya

2017-12-11T23:57:59+05:30

mahAdripArshve cha taTe ramantaM sampUjyamAnaM satataM munIndraiH | surAsurairyaxa mahoragADhyaiH

SHRI KEDARNATH Temple in Himalaya2017-12-11T23:57:59+05:30

SRI OMKARESHWAR MAMALESHWARAM Temple

2017-12-11T23:58:20+05:30

kAverikAnarmadayoH pavitre samAgame sajjanatAraNAya | sadaiva mAndhAtRipure vasantamoNkAramIshaM shivamekamIDe ||

SRI OMKARESHWAR MAMALESHWARAM Temple2017-12-11T23:58:20+05:30
Go to Top