Kashi VISHWANATH temple in Varanasi

sAnandamAnandavane vasanta mAnandakandaM hatapApavR^indam | vArANasInAthamanAthanAthaM shrIvishvanAthaM sharaNaM prapadye || Location of Kashi Vishwanath Jyothirlinga Where…

Read more

SriSailam – SRI MALLIKARJUNA

shrIshailashRiNge vibudhAtisaNge tulAdrituNge.api mudA vasantam | tamarjunaM mallikapUrvamekaM namAmi saMsArasamudrasetum || “Jaya Mallikarjuna! Jai Mallikarjuna” Srisailam…

Read more