+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

/

ಹೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಹೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಾಮ್ ಲಹೊ ಶ್ರೀಚರಣೇ| ತುಮಿ ಕಾಮಾರ್ ಪುಕೂರೇ ಗದಾಧರ್ ನಾಮ್ ನಿಯೇಛಿಲೊ ಜನ್ಮಗ್ರಹಣೇ|| ಪಿತಾ ಕ್ಷುದಿರಾಮ್ ಮಾತಾ ಚಂದ್ರಮಣೀ ತವ ವಯಸ್ ತಖೊನ್ ಏಕಾದಶ ಜಾನಿ| ಖೇಲಿತೇ ಖೇಲಿತೇ ಹಾರಾಲೇ ಚೇತನ್ ಪ್ರಥಮ ಜ್ಯೋತಿ ದರಶನೇ|| ತುಮಿ ಥಾಕಿಲೇ ನಾ ಘರೇ ಭಾಗೀರಥೀರ್ ತೀರೇ ಆಶಿಲೇ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರೇ ಅಶ್ರು ನಯನೇ ಮಾ ಮಾ ಮಾ ಬೋಲೇ ಡಾಕಿಲೇ| ಭವತಾರಿಣಿ ಮಾರ್ ಮಂದಿರೇ ದೇಖಾ ಪೇಲೇ ಮಾರ್ ಶ್ರೀಚರಣ್ ಸಾಧಿ ಪಂಚವಟಿತೇ ಲಭಿಲೇ ಸಮಾಧಿ [...]

By | 2015-04-30T06:48:55+00:00 April 30th, 2015||0 Comments

ಹೇ ಮೋರ್ ಠಾಕೂರ್

ಹೇ ಮೋರ್ ಠಾಕೂರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಂತಿರ ಪಾರಾವಾರ್| ಆಜಿ ಪ್ರತಿ ಧೂಲಿ ಕನಾ ಅಧೀರ್ ಹೃದಯೇ ಡಾಕೇ ಡಾಕೇ ತೋಮಾಯ್ ಅನಿವಾರ್|| ಜತೊ ಮತ್ ತತೊ ಪಥ್ ಬೋಲೇ ಗೇಲೇ ಸಾಧನಾರ್ ಶೇಷ್ ಅನುಭೂತಿ ಪೇಲೇ| ಶುದ್ಧಾ ಭಕತಿ ಚೇಯೇಛಿಲೇ ಶುಧು ಮಾರ್ ಕಾಛೇ ಅನಿವಾರ್|| ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮೇ ಮಾತೊವಾರಾ ಛಿಲೇ ಮಾನವ ದೇಹೇರ ಬೇಶೇ| ಯುಗೇ ಯುಗೇ ತುಮಿ ಏಶೇಛೊ ಧಾರಯ್ ಮಾನುಷೇರೇ ಭಾಲೊಭೇಷೇ|| ಮಾ ಬೀಜಮಂತ್ರ ಕಹಿಲೇ ಸಬಾರೇ ಡೇಕೇ ಜೇಯೊ ಶುಧು ಕೇಂದೇ [...]

By | 2015-04-30T06:42:19+00:00 April 30th, 2015||0 Comments

ಹೇಚಿ ಥೋರ ಭಕ್ತಿ

ಹೇಚಿ ಥೋರಭಕ್ತಿ ಆವಡತೇ ದೇವಾ ಸಂಕಲ್ಬಾವೀ ಮಾಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೀ|| ಠೇವಿಲೇ ಅನಂತೇ ತೈಸೇಚಿ ರಹಾವೇ ಚಿತ್ತೀ ಅಸೋ ದ್ಯಾವೇ ಸಮಾಧಾನ|| ವಾಹಿಲ್ಯಾ ಉದ್ವೇಗ ದುಃಖಚಿ ಕೇವಳ ಭೋಗಣೇ ತೇ ಫಳ ಸಂಚಿತಾಚೇ|| ತುಕಾಮ್ಹಣೇ ಘಾಲೂಂ ತಯಾವರೀ ಭಾರ ವಾಹೂ ಹಾ ಸಂಸಾರ ದೇವಾಪಾಯೀ|| ----ತುಕಾರಾಮ

By | 2015-04-30T06:35:49+00:00 April 30th, 2015||0 Comments

ಹರಿದಾಸುಲು ವೆಡಲು

ಹರಿದಾಸುಲು ವೆಡಲು ಮುಚ್ಚಟ ಗನಿ ಆನಂದಮಾಯೇ, ದಯಾಲೋ|| ಹರಿಗೋವಿಂದ ನರಹರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯನಿ ವರಸುಗ ನಾಮಮುಲ ಕರುಣತೊ ಜೇಯುಚು|| ಸಂಗತಿಗಾನು ಮೃದುಂಗ ಘೋಷಮುಲಚೇ ಪೊಂಗುಚು ವೀಧುಲ ಕೇಗುಚು ಮೆರಯುಚು|| ಜ್ಞಾನಮುತೋ ರಾಮ ಧ್ಯಾನಮುತೋ ಮಂಚಿ ಗಾನಮುತೋ ಮೆನು ದಾನ ಮೊಸಂಗುಚು|| ರಾಜರಾಜುನಿಪೈ ಜಾಜುಲು ಚೆಲ್ಲುಚು ರಾಜಿಲ್ಲುಚು ತ್ಯಾಗರಾಜುನಿತೋ ಗೂಡಿ|| ----ತ್ಯಾಗರಾಜ

By | 2015-04-30T06:32:11+00:00 April 30th, 2015||0 Comments

ಹರಿಕೇ ಚರಣಕಮಲ

ಹರಿಕೇ ಚರಣಕಮಲ ನಿಸದಿನ ಸುಮರ ರೇ| ಭಾವ ಧರ ಸುಧಾ ಭೀತರ ಭವಜಲಧಿ ತರ ರೇ|| ಜೋಯಿ ಜೋಯಿ ಧರತ ಧ್ಯಾನ ಪಾವತ ಸಮಾಧಾನ| ಹರರಂಗ ಗಹೇ ಜ್ಞಾನ ಅಬಹು ಚಿತ ಧರ ರೇ|| ----ಹರರಂಗ

By | 2015-04-30T06:27:26+00:00 April 30th, 2015||0 Comments

ಹರ ಹರ ಹರ ಭೂತನಾಥ

ಹರ ಹರ ಹರ ಭೂತನಾಥ ಪಶುಪತಿ| ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಪಿನಾಕಪಾಣಿ|| ಊರ್ಧ್ವ ಜ್ವಲತ ಜಟಾಜಾಲ ನಾಚತ ವ್ಯೋಮಕೇಶ ಭಾಲ ಸಪ್ತಭುವನ ಧರತ ತಾಲ ಟಲಮಲ ಅಬನೀ|| ----ಸ್ವಾಮೀ ವಿವೇಕಾನಂದ

By | 2015-04-30T06:25:02+00:00 April 30th, 2015||0 Comments

ಹಮಾರೇ ಮುರಲೀವಾರೋ

ಹಮಾರೇ ಮುರಲೀವಾರೋ ಶ್ಯಾಮ್|| ಬಿನ ಮುರಲಿ ವನಮಾಲ ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಹಿ ಪಹಿಚಾನತ್ ನಾಮ್|| ಗೋಪರೂಪ ಬೃಂದಾವನಚಾರೀ ವ್ರಜಜನ ಪೂರನ ಕಾಮ್| ಯಾಹೀ ಸೋ ಹಿತ ಚಿತ್ತ ಬಡೋ ನಿತ ದಿನ ದಿನ ಪಲಛಿನ ಯಾಮ್|| ನಂದೀಸುರ ಗೋವರ್ಧನ ಗೋಕುಲ್ ಬರಸಾನೋ ಬಿಸರಾಮ್| ನಾಗರಿದಾಸ ದ್ವಾರಿಕಾ ಮಥುರಾ ಇನಸೋ ಕೈಸೋ ಕಾಮ್|| ----ನಾಗರೀದಾಸ

By | 2015-04-30T06:22:05+00:00 April 30th, 2015||0 Comments

ಹೇ ರಾಮ ಮತ್ತೆನಗೆ ದಿಕ್ಕಾರು

ಹೇ ರಾಮ ಮತ್ತೆನಗೆ ದಿಕ್ಕಾರು ಅಯ್ಯಾ ಬೇರಾರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲದಯ್ಯಾ|| ಅಡಿಗಡಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನೆ ನೆನೆಯುತಿಹೆನಯ್ಯಾ ತಡಮಾಡದೆನ್ನನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಯ್ಯಾ|| ನಾನೆಷ್ಟು ಜಾರಿದರು ಈ ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ನೀನಲ್ಲದಿನ್ನಾರು ಅವಲಂಬವೆನಗೆ|| ನಿನ್ನನ್ನೆ ನಂಬಿದೆನು ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಷಡ್ಗುಣವನ್ನೆ ಪೊಗಳುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ|| ದಯೆಯ ಸಾಗರ ನೀನು ದಯನೀಯ ನಾನು ನ್ಯಾಯವೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡದಿಹುದು|| ----ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾನಂದ

By | 2015-04-22T08:02:32+00:00 April 22nd, 2015||0 Comments