+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

/

ತೂ ಹೈ ಕರುಣಾನಿಧಾನ

ತೂ ಹೈ ಕರುಣಾನಿಧಾನ ದೀನಬಂಧು ಶೀಲಸಿಂಧು ಸೀತಾಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಕ್ತನ ಪರ ದಯಾವಾನ|| ದಾಯಕ ಜೀವನ ಅನಂತ ನಾಶತ ಭವದ್ವಂದ್ವ ಫಂದ ಶರಣಾಗತ ಪಾಹಿ ಮಾಂ|| ದೀಜೇ ನಿಜಪದ ಸನೇಹ ಕೀಜೇ ಮಮ ಹೃದಯ ಗೇಹ ಪೂರಹು ಕಾರಜವಿಧಾನ||

By | 2015-04-27T05:40:41+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

ತೂ ದಯಾಲು

ತೂ ದಯಾಲು ದೀನ ಹೌ ತೂ ದಾನಿ ಭಿಕಾರಿ ಹೌ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾತಕೀ ತೂ ಪಾಪ ಪುಂಜಹಾರೀ|| ನಾಥ ತೂ ಅನಾಥ ಕೌನ ಮೋಸೋ| ಮೋ ಸಮಾನ ಆರತ ನಹಿ ಆರತಿ ಹರ ತೋಸೋ|| ಬ್ರಹ್ಮ ತೂ ಹೌ ಜೀವ ತೂ ಠಾಕೂರ ಹೌ ಚೀರೋ| ತಾತ ಮಾತ ಗುರು ಸಖಾ ತೂ ಸಬ ವಿಧಿ ಹಿತು ಮೇರೋ|| ತೋಹಿ ತ್ಯೋ ತುಲಸೀ ಕೃಪಾಲು ಚರನ ಸರನ ಪಾವೈ|| ----ತುಲಸೀದಾಸ

By | 2015-04-27T05:32:55+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

ತುಮ್ಹೀ ಸಂತ ಮಾಯಬಾಪ

ತುಮ್ಹೀ ಸಂತ ಮಾಯಬಾಪ ಕೃಪಾವಂತ ಕಾಯ ಮೀ ಪತಿತ ಕೀರತೀ ವಾಣೂಂ|| ಅವತಾರ ತುಮ್ಹಾ ಧರಾಯಾ ಕಾರಣ ಉದ್ಧರಾವೇ ಜನ ಜಡ ಜೀವ ಉದ್ಧರಾವೇ ಜನ ಮಹಾದೋಷಿ|| ವಾಢವಾಯಾ ಸುಖ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಧರ್ಮ ಕುಳಾಚಾ ನಾಮ ವಿಠೋಬಾಚೇ|| ತುಕಾಮ್ಹಣೇ ಗುಣ ಚಂದನಾಂಚೇ ಅಂಗೀ ತೈಸೇ ತುಮ್ಹೀ ಜಗೀಂ ಸಂತಜನ|| ----ತುಕಾರಾಮ

By | 2015-04-25T10:44:37+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

ತುಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ತುಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತುಮಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಮಿ ರಾಮ ತುಮಿ ವಿಷ್ಣು ತುಮಿ ಜಷ್ಣು ಪ್ರಭವಿಷ್ಣು ಪ್ರಾಣಾರಾಮ|| ತುಮಿ ಆಧೇಯ ಆಧಾರ ತುಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕಾರ| ತುಮಿ ನರರೂಪಧರ ವಿಜಿತಕನಕಕಾಮ|| ಅಪಾರ ಕರುಣಾಸಿಂಧು ತುಮಿ ದೇವ ದೀನಬಂಧು| ಯಾಚೀ ಇಂದು ಕೃಪಾಬಿಂದು ಚರಣೇ ಕೊರಿ ಪ್ರಣಾಮ|| ----ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

By | 2015-04-25T10:39:46+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

ತುಮಿ ಬಂಧು ತುಮಿ ನಾಥ

ತುಮಿ ಬಂಧು ತುಮಿ ನಾಥ ನಿಶಿದಿನ ತುಮಿ ಆಮಾರ್ || ತುಮಿ ಸುಖ ತುಮಿ ಶಾಂತಿ ತುಮಿ ಹೇ ಅಮೃತ ಪಾಥಾರ್|| ತುಮಿ ತೋ ಆನಂದ ಲೋಕ ಜುಡಾಓ ಪ್ರಾಣ, ನಾಶ ಶೋಕ|| ತಾಪಹರಣ ತೋಮಾರ ಚರಣ ಅಸೀಮ ಶರಣ ದೀನಜನಾರ್|| ----ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ

By | 2015-04-25T10:34:47+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

ತುಮಿ ಕಾಂಗಾಲ್ ವೇಶೇ

(ತುಮಿ) ಕಾಂಗಾಲ್ ವೇಶೇ ಏಶೇಛೊ ಹರಿ ಕಾಂಗಾಲೇ ಕರುಣಾ ಕೊರಿತೇ ಹೇ| ಪ್ರೇಮ ವಿತರಿತೇ ಮರುಸಮ ಚಿತೇ ಪತಿತ ಜನೇ ತಾರಿತೇ ಹೇ|| ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಮ್ ಅಮಿಯಾ ಢಾಲಾ ಹೇರಿಲೇ ಓ ರೂಪ ಜುಡಾಯ್ ಜ್ವಾಲಾ| (ತವ) ಜರಣತಲೇ ಪರಾಣ ಸಪಿಲೇ ಭಾವನಾ ಪಲಾಯ್ ದೂರೇತೇ ಹೇ|| ಕೊರಿ ತವ ಕಥಾ ಅಮೃತ ಪಾನ್ ಜಾಗಿಯಾ ಉಠಿಛೇ ಅವಶ ಪ್ರಾಣ್| ಹತಾಶ ಹೃದಯೇ ಶತ ಆಶಾ ಜಾಗೇ ತೋಮಾರ್ ಮಧುರ ನಾಮೇತೇ ಹೇ|| ----ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೇಮೇಶಾನಂದ

By | 2015-04-25T10:30:10+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

ತುಮ್ಹರೇ ಕಾರಣ

ತುಮ್ಹರೇ ಕಾರಣ ಸಬ ಛೋಡ್ಯಾ ಅಬ ಮೋಹಿ ಕ್ಯೋಂ ತರಸಾವೋ ಹೋ|| ಬಿರಹ ಬಿಥಾ ಲಾಗೀ ಉರ ಅಂತರ ಸೋ ತುಮ ಆಯ ಬುಝಾವೋ ಹೋ|| ಅಬ ಛೋಡತ ನಹೀ ಬಡೈ ಪ್ರಭುಜೀ ಹಂಸಕರ ತುರತ ಬುಲಾವೋ ಹೋ| ಮೀರಾದಾಸೀ ಜನಮ ಜನಮಕೀ ಸಾಂಚೀ ದಾಸೀ ಬನಾವೋ ಹೋ|| ----ಮೀರಾ

By | 2015-04-25T10:24:18+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

ತುಮ ಬಿನ ಮೋರೀ

ತುಮ ಬಿನ ಮೋರೀ ಕೌನ ಖಬರ ಲೇ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಧಾರೀ || ಮೋರಮುಕುಟ ಪೀತಾಂಬರ ಸೋಭೇ ಕುಂಡಲಕೀ ಛಬ್ ನ್ಯಾರೀ ರೇ|| ಭರಿ ಸಭಾ ಮೇ ದ್ರೌಪದಿ ಠಾಡೇ ರಾಖೋ ಲಾಜ್ ಹಮಾರೀ| ಮೀರಾ ಕೇ ಪ್ರಭು ಗಿರಿಧರ ನಾಗರ ಚರಣ ಕಮಲ ಬಲಿಹಾರೀ|| ----ಮೀರಾ

By | 2015-04-25T10:19:41+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

ತಾರಾ ತರಣೀ ನಾಮ

ತಾರಾ ತರಣೀ ನಾಮ ಜಗಮೇ ತರಯಕೋ|| ಯಾ ಜಗಮೇ ಜಪೂ ಮೂಢ ಹರೇ ತಾಪ ತನ ಕೋ|| ಆಗಮ ನಿಗಮ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಾಖಾನತ| ಸಂಕಟಹರಣಿ ಮಾತಾ ಹರೇ ಪಾಪ ಜನಕೋ|| ಜೋಯೀ ಜೋಯೀ ಧ್ಯಾವತ ಇಚ್ಛಾಫಲ ಪಾವತ| ಆವತ ನ ಯಹೀ ಜಗಮೇ ಪುನರಾಗಮನಕೋ|| ತಾನತರಂಗ ತೂಯಾ ಘಟ ಘಟ ವಿರಾಜತ| ಐಸೀ ಅರೀ ಮಾತ ಕೃಪಾ ಕರನ ಕೋ||

By | 2015-04-25T10:15:22+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

ತಾರಾ ಉಜ್ವಲ

ತಾರಾ ಉಜ್ವಲ ಪಶಿಲೊ ಧರಾಪರ ನಿರ್ಮಲ ಗಗನ ವಿಕಾಶೀ| ರತ್ನಗರ್ಭಾ ನಾರೀ ರತ್ನ ಪ್ರಸವಿಲೊ ಬಿಭೋರ ಬಾಲ ಸಂನ್ಯಾಸೀ|| ರವಿಕರ ಕರ್ಷಿತ ಕುಜ್ಝಟಿಕಾ ಘನ ಆವರೇ ದಿನಕರ ಕಾಂತಿ| ಮಾಯಾವಲಂಬನ ಕಾಯಾ ಪ್ರಕಟನ ಲೀಲಾ ಆವರಣ ಭ್ರಾಂತಿ|| ಗುರುಪದ ಧಾರಣ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಮಹಾ ಹ್ರದೇ ನದ ಮಹಾಸಮ್ಮಿಲನ| ದಯಾ ಉಚ್ಛ್ವಸಿತ ಸ್ರೋತ ಮಹಾನ್ ದುರಿತ ಅಶಾಂತಿ ವಿಧೌತ ಮೇದಿನೀ|| ಜನಮನ ಮಾರ್ಜಿತ ಶಾಂತಿಪ್ರದಾನ್ ಸಶಿಷ್ಯ ಗುರುಪದ ಹೃದೇ ಸಾಧೇ ಧರಿ| ಗಾಯ್ ಅಕಿಂಚನ ಗಾನ್ ಕೃಪಾಕಣಾ [...]

By | 2015-04-25T08:28:02+00:00 April 25th, 2015||0 Comments