+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

/

ಜ್ಞಾನಮೊಸಗರಾದಾ

ಜ್ಞಾನಮೊಸಗರಾದಾ (ಸು)(ವಿ) ಗರುಡಗಮನ ವಾದಾ|| ನೀನಾಮಮುಚೇ ನಾ ಮದಿ ನಿರ್ಮಲಮೈನದಿ|| ಜ್ಞಾನ... ಪರಮಾತ್ಮುಡು ಜೀವಾತ್ಮುಡು ಪದಿನಾಲುಗು ಲೋಕಮುಲಲು ನರ ಕಿನ್ನರ ಕಿಂಪುರುಷುಲು ನಾರದಾದಿ ಮುನುಲು ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ನಿರವಧಿಸುಖದಾಯಕ ವರ ತ್ಯಾಗರಾಜಾರ್ಚಿತ ವಾರಮುತಾನನೇ|| ----ತ್ಯಾಗರಾಜ

By | 2015-04-25T07:45:11+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

ಜೀವನ ಝೋಲಾ

ಜೀವನ ಝೋಲಾ ಖಾಯೋರೇ ತೇರೋ|| ಹೋತ ಪ್ರಭಾತ ತೂ ನೀಂದ್ ನ ತ್ಯಾಗಾ ಆಯು ಯೇಳೇ ಜಾಯೇ ಮುಸಾಫಿರ್|| ಕುಟುಂಬ ಕಬೇಲಾ ಕೋಈ ನ ಸಂಗೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪಾಛಳ ಸೌದಾಯೇ| ಸ್ವಾರ್ಥಝಳ ಸುಖರಿತ ಸರೋವರೇ ಪಂಛೀ ಉಡೀ ಜಾಯೇ ಮುಸಾಫಿರೇ|| ----ಲಕ್ಷ್ಮೀಚಂದ್

By | 2015-04-25T07:40:33+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

ಜಾಬೇ ಕಿಹೇ ದಿನ

ಜಾಬೇ ಕಿಹೇ ದಿನ ಆಮಾರ್ ವಿಫಲೇ ಚಲಿಯೇ|| ಆಛಿ ನಾಥ ದಿವಾನಿಶಿ ಆಶಾಪಥ ನಿರಖಿಯೇ|| ತುಮಿ ತ್ರಿಭುವನನಾಥ ಆಮಿ ಭಿಖಾರಿ ಅನಾಥ| ಕೇಮೊನೇ ಬೊಲಿಬೊ ತೋಮಾಯ್ ಏಶೋ ಹೇ ಮಮ ಹೃದಯಕುಟೀರದ್ವಾರ ಖುಲೇ ರಾಖಿ ಅನಿವಾರ್| ಕೃಪಾ ಕೊರಿ ಏಕಬಾರ ಏಶೇ ಕೀ ಜುಡಾಬೇ ಹಿಯೇ|| ----ಬೇಚಾರಾಮ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ

By | 2015-04-25T07:37:04+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

ಜಾನಿ ತುಮಿ ಮಂಗಲಮಯ್

ಜಾನಿ ತುಮಿ ಮಂಗಲಮಯ್ ಪ್ರತಿಪಲಕೇ ಪಾಇ ಪರಿಚಯ್|| ಸುಖೇ ರಾಖೊ ದುಃಖೇ ರಾಖೊ ಜೇ ವಿಧಾನ ಹೋಯ್ ಕಿಛುತೇಇ ನಾಹಿ ಭಯ್|| ಆರಿ ಜಾಇ ಕೊರೊ ಪ್ರಭು, ಮೋರೇ ತ್ಯಜಿಬೇ ನಾ ಕಭು ಏಇ ಮಮ ಭರಸಾ ಏಶೋ ಪ್ರಭು ಏಶೋ ಪ್ರಭು ಹೃದಯ ಮಾಝೇ ಹೋಬೇ ಶುಭ ನಿಶ್ಚಯ|| ----ಜ್ಯೋತಿರಿಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ

By | 2015-04-25T07:32:58+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

ಜಾನಕೀಸ ಕೀ ಕೃಪಾ

ಜಾನಕೀಸ ಕೀ ಕೃಪಾ ಜಗಾವತೀ ಸುಜಾನ ಜೀವ ಜಾಗಿ ತ್ಯಾಗಿ ಮೂಢತಾ ಅನುರಾಗ ಶ್ರೀಹರೇ| ಕರಿ ವಿಚಾರ ತಜಿ ವಿಕಾರ ಭಜ ಉದಾರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭದ್ರಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ವೇದ ವದತ ರೇ|| ಮೋಹಮಯ್ ಕುಹೂನಿಸಾ ಬಿಸಾಲಕಾಸ ವಿಪುಲ ಸೋಯೊ ಖೋಯೋ ಸೋ ಅನೂಪರೂಪ ಸುಪನ ಜೂ ಪರೇ| ಅಬ ಪ್ರಭಾತ ಪ್ರಗಟ ಜ್ಞಾನ ಭಾನುಕೇ ಪ್ರಕಾಶ ವಾಸನಾ ಸರಾಗ ಮೋಹ ದ್ವೇಷ ನಿಬಿಡ ತಮ ಟರೇ || ಭಾಗೇ ಮದ ಮಾನ ಚೋರ ಭೋರ್ ಜಾನಿ ಜಾತುಧಾನ [...]

By | 2015-04-25T07:28:39+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

ಜಾಲಕೀನಾಥ ಸಹಾಯ

ಜಾಲಕೀನಾಥ ಸಹಾಯ ಕರೇ ಜಬ ಕೋನ ಬಿಗಾಡ ಕರೇ ನರ ತೇರೋ|| ಸೂರಜ ಮಂಗಲ ಸೋಮ ಭೃಗುಸುತ ಬುಧ ಅರು ಗುರು ವರದಾಯಕ ತೇರೋ| ರಾಹು ಕೇತುಕೀ ನಾಹಿ ಗಮ್ಯತಾ ಸಂಗ ಶನೀಚರ ಹೋತ್ ಉಚೇರೋ|| ದುಷ್ಟ ದುಶ್ಶಾಸನ ವಿಮಲ ದ್ರೌಪದೀ ಚೇರ ಉತಾರ ಕುಮಂತರ ಪ್ರೇರೋ| ಜಾಕೀ ಸಹಾಯ ಕರೀ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಬಢ ಗಯೇ ಚೀರಕೇ ಮಾರ್ ಘನೇರೋ|| ಜಾಕೀ ಸಹಾಯ ಕರೀ ಕರುಣಾನಿಧಿ ತಾಕೇ ಜಗತಮೇ ಭಾಗ್ ಬಡೇರೋ| ರಘುವಂಶೀ ಸಂತನ ಸುಖದಾಯೀ ತುಲಸೀದಾಸ [...]

By | 2015-04-25T07:15:04+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

ಜಾಗೋ ಜಾಗೋ ಜಾಗೋ

ಜಾಗೋ ಜಾಗೋ ಜಾಗೋ ಮೋಹನ ಪ್ಯಾರಾ|| ಸರಲಭಾವ ಸೇ ಹರಿ ಭಜೇ ಜೋ ಪಾವೇ ಸೋ ಸುಖಾರಾಮ ನಿರಂತರ|| ಹರಿ ಹೀ ಸುಖ ಹೈ ಹರಿ ಹೀ ಶಾಂತಿ ಹರಿ ಹೀ ಪ್ರಾಣಾರಾಮ ನಿರಂತರ|| ಹರಿ ಹೀ ಪಾಪಸೇ ಮುಕ್ತ ಕರೇ ಜೋ ಭಜನ ಕರೇ ಹರಿನಾಮ ನಿರಂತರ||

By | 2015-04-25T07:09:10+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

ಜಾಗಿಯೇ ರಘುನಾಥ ಕುವರ

ಜಾಗಿಯೇ ರಘುನಾಥ ಕುವರ ಪಂಛೀ ಬನ ಬೋಲೇ ಚಂದಕಿರಣ ಸೀತಲ ಭಈ ಚಕಈ ಸಖಾ ಮಿಲನಗಯೀ| ತ್ರಿವಿಧ ಮಂದ ಚಲತ ಪವನ ಪಲ್ಲವ ದ್ರುಮ ಡೋಲೇ|| ಪ್ರಾತ ಭಾನು ಪ್ರಗಟ ಭಯೋ ರಜನೀಕೋ ತಿಮಿರ ಗಯೋ| ಭೃಂಗ ಕರತ ಗುಂಜಗಾನ ಕಮಲನ ದಲ ಖೋಲೇ|| ಬ್ರಹ್ಮದಿಕ ಧರತ ಧ್ಯಾನ ಸುರನರಮುನಿ ಕರತ ಗಾನ| ಜಾಗನಕೀ ಬೇರ ಭಈ ನಯನ ಪಲಕ ಖೋಲೇ|| ತುಲಸೀದಾಸ ಅತಿ ಆನಂದ ನಿರಖಿಕೇ ಮುಖಾರವಿಂದ| ದೀನನಕೋ ದೇತ ದಾನ ಭೂಷನ ಬಹು ಮೋಲೇ|| [...]

By | 2015-04-25T07:05:13+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

ಜಾಕೇ ಪ್ರಿಯ ನ ರಾಮ

ಜಾಕೇ ಪ್ರಿಯ ನ ರಾಮ ವೈದೇಹೀ|| ಸೋ ಛಾಡಿಯೇ ಕೋಟಿ ವೈರೀ ಸಮ ಜದ್ಯಪಿ ಪರಮ ಸನೇಹೀ|| ತಜ್ಯೋ ಪಿತಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವಿಭೀಷಣ ಬಂಧು ಭರತ ಮಹತಾರೀ| ಬಲಿ ಗುರು ತಜ್ಯೋ ಕಂತ ಬ್ರಜ ಬನಿತನಿ ಭಯೇ ಮುದ ಮಂಗಲಕಾರೀ|| ನಾತೇ ನೇಹ ರಾಮಕೇ ಮನಿಯತ ಸುಹೃದ ಸುಸೇವ್ಯ ಜಹಾ ಲೌ| ಅಂಜನ ಕಹಾ ಆಂಖಿ ಜೇಹಿ ಪೂಟೈ ಬಹುತಕ ಕಹೌ ಕಹಾ ಲೌ|| ತುಲಸೀ ಸೋ ಸಬ ಭಾತಿ ಪರಮಹಿತ ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಾಣತೇ ಪ್ಯಾರೋ| ಜಾಸೋ [...]

By | 2015-04-25T06:55:26+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

ಜಲ ಬೀಚ ಧೋಬಿಯಾ

ಜಲ ಬೀಚ ಧೋಬಿಯಾ ಮರತ ಪಿಯಾಸಾ|| ಜಲಮೇ ಠಾಳ ಹೈ ಪಿಯೇ ನಹಿ ಮೂರಖ ಅಚ್ಛಾ ಜಲ ಹೈ ಖಾಸಾ|| ಛಿನಮೇ ಧೋಬಿಯಾ ರೋವೇ ಧೋವೇ ಛಿನಮೇ ರಹತ ಉದಾಸಾ| ಏಕ ರಾತಕೋ ಜೋರ್ ಲಗಾವೇ ಸೋವೇ ಬಾರಹ ಮಾಸಾ|| ಸಚ್ಚಾ ಸಾಬುನ್ ಲೇ ನ ಮೂರಖ ಹೈ ಸಂತನ ಕೇ ಪಾಸಾ| ದಾಗ ಪುರಾನಾ ಛೂಟತ ನಾಹೀ ಧೋವೇ ಬಾರಹ ಮಾಸಾ|| ಚಾಹತ್ ಛುಡಾವನ ನಿಶಿದಿನ ಧೋಬಿಯಾ ಗಲಮೇ ಭರಮ ಕೇ ಪಾಸಾ| ಕಹತ ಕಬೀರ [...]

By | 2015-04-25T06:49:25+00:00 April 25th, 2015||0 Comments