+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

/

ಕೋಈ ಕಹಿಯೋ ರೇ

ಕೋಈ ಕಹಿಯೋ ರೇ ಪ್ರಭು ಆವನಕೀ| ಆವನಕೀ ಮನ ಭಾವನಕೀ|| ಆಪ ನ ಆವೈ ಲಿಖ ನಹಿ ಭೇಜೈ| ಬಾಣ ಪಡೀ ಲಲಚಾವನಕೀ|| ಏ ದೋವು ನೈನ ಕಹ್ಯೋ ನಹಿ ಮಾನೈ| ನದಿಯಾ ಬಹೈ ಜೈಸೇ ಸಾವನ ಕೀ|| ಕಹಾಂ ಕರೂ ಕಛು ನಹಿ ಬಸ ಮೇರೋ| ಪಾಖ್ ನಹಿ ಉಡ ಜಾವನಕೀ|| ಮೀರಾ ಕಹೈ ಪ್ರಭು ಕಬ ರೇ ಮಿಲೋಗೇ| ಚೇರಿ ಭಿ ಹೂಂ ತೇರೇ ದಾವನಕೀ|| ----ಮೀರಾ

By | 2015-04-24T06:31:37+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

ಕೇಶವ ಕುರು ಕರುಣಾ

ಕೇಶವ ಕುರು ಕರುಣಾ ದೀನೇ ಕುಂಜಕಾನನಚಾರೀ ಮಾಧವ ಮನೋಮೋಹನ ಮೋಹನ ಮುರಲೀಧಾರೀ ಹರಿಬೋಲ್ ಹರಿಬೋಲ್ ಹರಿಬೋಲ್ ಮನ ಆಮಾರ್|| ವ್ರಜಕಿಶೋರ ಕಾಲೀಯಹರ ಕಾತರ ಭಯಭಂಜನ ನಯನ ಬಾಕಾ ಬಾಕಾ ಶಿಖಿಪಾಖಾ ರಾಧಿಕಾಹೃದಿರಂಜನ ಗೋವರ್ಧನಧಾರಣ ವನಕುಸುಮಭೂಷಣ ದಾಮೋದರ ಕಂಸದರ್ಪಹಾರೀ ಶ್ಯಾಮ ರಾಸರಸವಿಹಾರೀ|| ----ಗಿರೀಶಚಂದ್ರ ಘೋಷ್

By | 2015-04-24T06:29:45+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

ಕೇ ತೋಮಾರೇ

ಕೇ ತೋಮಾರೇ ಜಾನ್ ತೇ ಪಾರೇ ತುಮಿ ನಾ ಜಾನಾಲೇ ಪೊರೇ ವೇದ ವೇದಾಂತ ಪಾಯ್ ನಾ ಅಂತ ಖುಜೇ ಬೇಡಾಯ್ ಅಂಧಕಾರೇ|| ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ತಪೋಯೋಗ ಸಕಲಿ ಹೊಯ್ ಕರ್ಮಭೋಗ ಕರ್ಮ ತೋಮಾರ್ ಮರ್ಮ ಕಿ ಪಾಯ್ ತುಮಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಪಾರೇ|| ಸೃಷ್ಟಿ ಜೋಡಾ ತೋಮಾರ್ ಮಾಯಾ ಕಾಯಾ ನಾಇ ಕೇಬೊಲಿ ಛಾಯಾ ಮಾಠೇರ್ ಮಾಝೇ ಆಕಾಶ ಧರಾ ಘುರೇ ಸಾರಾ ಚಾರಿ ಧಾರೇ|| ತುಮಿ ಪ್ರಭು ಇಚ್ಛಾಮಯ್ ಜದಿ ತೋಮಾರ್ ಇಚ್ಛಾ ಹೋಯ್ ಅಸಾಧ್ಯಾ ಸುಸಾಧ್ಯ [...]

By | 2015-04-24T06:19:06+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

ಕೇ ತುಮಿ ಬಾಜಾಲೇ

ಕೇ ತುಮಿ ಬಾಜಾಲೇ ನವೀನ ರಾಗೇತೇ ಭಾರತೇರ ಪ್ರಾಣವೀಣಾ| ಮಧುರ ಝಂಕಾರೇ ಮುಗ್ಧ ಜಗತ ಚಕಿತೇ ಗಾಹೇ ವಂದನಾ|| ಲಲಿತ ಛಂದೇ ಗಭೀರ ಮಂದ್ರೇ ಪೊಶಿಲೊ ಶೇ ತಾನ ರಂಧ್ರೇ ರಂಧ್ರೇ| ಜಾಗಿಲೊ ಸುಪ್ತ ಲುಪ್ತ ಗೌರವ ಭಾರತವರ್ಷ ದೀನಾ|| ಹಿಮಾದ್ರಿಶಿಖರೇ ಜಲನಿಧಿತೀರೇ ಪ್ರಾಚ್ಯೇ ಪ್ರತೀಚ್ಯೇ ದಿಗ್ದಿಗಂತರೇ| ವೇದಾಂತ ಮಹಿಮಾ ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರೇ ವರ್ಣಿತೇ ನಾರಿ ಸೀಮಾ|| ಗುರುಪದೇ ಮನ ಪ್ರಾಣಸಮರ್ಪಣ ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಷ ಕೊರಿಲೇ ಧಾರಣ| ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಯೋಗ ಜೀವಸೇವಾವ್ರತ ಕೊರಿಲೇ ಉದ್ದೀಪನಾ|| ----ನೀರದರಂಜನ ಮಜಮದಾರ

By | 2015-04-24T06:14:13+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

ಕೇ ಜಾನೇರೇ ಕಾಲೀ

ಕೇ ಜಾನೇರೇ ಕಾಲೀ ಕೇಮೊನ್ ಷಡ್ಡರ್ಶನೇ ನಾ ಪಾಯ್ ದರಶನ್|| ಮೂಲಾಧಾರೇ ಸಹಸ್ರಾರೇ ಸದಾ ಯೋಗೀ ಕೊರೇ ಮನನ್| ಕಾಲೀ ಪದ್ಮವನೇ ಹಂಸಾಸನೇ ಹಂಸೀರೂಪೇ ಕೊರೇ ರಮಣ್|| ಆತ್ಮಾರಾಮೇರ್ ಆತ್ಮಾ ಕಾಲೀ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪ್ರಣವೇರ್ ಮತನ್| ತಾರಾ ಘಟೇ ವಿರಾಜಕರೇ ಇಚ್ಛಾಮಯೀರ್ ಇಚ್ಛಾ ಜೇಮೊನ್|| ಕಾಲೀರ್ ಉದರೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭಾಂಡ ಪ್ರಕಾಂಡ ತಾ ಜಾನೋ ಕೇಮೊನ್| ಮಹಾಕಾಲ್ ಜೇನೇಛೇನ್ ಕಾಲೀರ ಮರ್ಮ ಅನ್ಯ ಕೇ ವಾ ಜಾನೇ ತೇಮೊನ್|| ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾಷೇ ಲೋಕೇ ಹಾಸೇ ಸಂತರಣೇ ಸಿಂಧು [...]

By | 2015-04-24T05:55:07+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

ಕಾಲೀ ಕಾಲೀ ಬೋಲೋ

ಕಾಲೀ ಕಾಲೀ ಬೋಲೋ ರಸನಾ|| ಕೊರ್ ಪದಧ್ಯಾನ್ ನಾಮಾನೃತಪಾನ್ ಯದಿ ಪೇತೇ ಪ್ರಾಣ್ ಥಾಕೇ ವಾಸನಾ|| ಭಾಯಿ ಬಂಧು ಸುತ ದಾರಾ ಪರಿಜನ್ ಸಂಗೇರ ದೋಸರ್ ನಾಹೇ ಕೋನ ಜನ್| ದುರಂತ ಶಮನ್ ಬಾಧಿಬೇ ಜೊಖೊನ್ ಬಿನೇ ಏ ಚರಣ್ ಕೇಹೊ ಕಾರೋ ನಾ|| ದುರ್ಗಾನಾಮ್ ಮುಖೇ ಬೋಲೋ ಏಕಬಾರ್ ಸಂಗೇರ ಸಂಬಲ್ ದುರ್ಗಾನಾಮ್ ಆಮಾರ್| ಅನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರ್ ನಾಹಿ ಪಾರಾವಾರ್ ಸಕಲಿ ಅಸಾರ್ ಭೇಬೇ ದೇಖೋ ನಾ|| ಗ್ಯಾಲೋ ಗ್ಯಾಲೋ ಕಾಲ್ ವಿಫಲೇ ಗ್ಯಾಲೋ ದೇಖೋ [...]

By | 2015-04-24T05:53:13+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

ಕರುಣಚೆಯ್ಕಂಬಿಕೇ

ಕರುಣಚೆಯ್ಕಂಬಿಕೇ ದೇವಿ ಮೂಕಾಂಬಕೇ ದೇವಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ|| ಗಿರಿವರತನಯೇ ಕರಿಮುಖನ್ ತಾಯೇ ಸುರಮುನಿಜನಂ ತೋಝಂ ಶಂಕರನ್ ಜಾಯೇ|| ಇಹಪರಮೋದಿನಿ ಮಹಿಷವಿನಾಶಿನಿ ವಿಹಿತ ನಿಖಿಲ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕೃತಭೂಷಿಣಿ|| ವಿಕಸಿತವದನೇ ಸರಸಿಜನಯನೇ ಮೂಕಮಾಂ ವನಮಧ್ಯೇ ಶೋಭಿತಸದನೇ|| ಆಧಿವಿನಾಶಿನಿ ಆನಂದದಾಯಿನಿ ಸಾಧು ಗೀತಾನಂದಂ ಪಾಲ

By | 2015-04-23T11:51:49+00:00 April 23rd, 2015||0 Comments

ಕರಿ ಗೋಪಾಲ

ಕರಿ ಗೋಪಾಲ ಕೀ ಸಬ ಹೋಈ| ಜೋ ಅಪನೋ ಪುರುಷಾರಥ ಮಾನತ್ ಅತಿಧೂಠೋ ಹೈ ಸೋಈ|| ಸಾಧನ ಮಂತ್ರ ಜಂತ್ರ ಉದ್ಯಮ ಬಲ ಯಹ ಸಬ ಡಾರಹು ಧೋಈ| ಜೋ ಕಛು ಲಿಖಿ ರಾಖಿ ನಂದನಂದನ ಮೇಟಿ ಸಕೈ ನಹಿ ಕೋಈ|| ಸುಖ ದುಃಖ ಲಾಭ ಅಲಾಭ ಸಮಝಿ ತುಮ ಕತಹಿ ಮರತ ಹೌ ರೋಈ| ಸೂರದಾಸ ಸ್ವಾಮೀ ಕರುಣಾಮಯ ಸ್ಯಾಮ ಚರಣ ಮನ ಪೋಈ|| ----ಸೂರದಾಸ

By | 2015-04-23T11:46:58+00:00 April 23rd, 2015||0 Comments

ಕ್ಷೀಣಪ್ರಾಣ ಹೀನತ್ರಾಣ

ಕ್ಷೀಣಪ್ರಾಣ ಹೀನತ್ರಾಣ ದೀನ ಭಾರತೀಯ ಜನಕೆ| ಪ್ರಾಣ ಮಾನ ದಾನಗೈದ ಮಾನವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮುಯೇ|| ಸ್ವರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪದವ ಧರಿಸಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಧೈರ್ಯ ಬಲವ| ಸಿರಿಯ ಆತ್ಮ ನೀವು ಎನುತ ಮೊರೆದ ಅಭಯವಾಣಿಯೇ|| ತ್ಯಾಗ ಸೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡ ಭಾಗ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿ ನಡೆಯೆ| ಭೋಗ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧವೆಂದ ಯೋಗಿವರನೆ ವಂದಿಪೆ|| ----ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾನಂದ

By | 2015-04-14T06:41:08+00:00 April 14th, 2015||0 Comments

ಕ್ಷಾಂತಿ ಸಹನೆಯ

ಕ್ಷಾಂತಿ ಸಹನೆಯ ಶಾಂತ ಶೀತಲ ಕಾಂತಿಯಿಂದಲಿ ಬೆಳಗುವಾ ಶಶಿ| ಅಂತರಂಗದ ಭಕುತಿ ಭೂಷಣ ಸಂತರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ|| ಗುರುವೆ ನಿನ್ನಯ ಪರಮ ದೈವನು ಗುರುವಿನಾಣತಿ ಹಿರಿಯ ವೇದವು| ಗುರುವಿಗಾಳ್ತನ ಚರಮ ಸಾದನ ಗುರುವಿಗೋಸುಗ ಧರಿತಪ್ರಾಣವು|| ಕಾಮಕಾಂಚನ-ತ್ಯಾಗಿ ತಾಪಸಿ ಪ್ರೇಮಪೂರಿತ ಕರ್ಮಯೋಗಿ| ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ದಿವ್ಯದಾಸ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಂದ ನಮಿಪೆವು|| --ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾನಂದ

By | 2015-04-14T06:31:42+00:00 April 14th, 2015||0 Comments