+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

/

ಅರ್ಜುನಕೇ ರಣಭೂಮಿವಿಷೇ

ಅರ್ಜುನಕೇ ರಣಭೂಮಿವಿಷೇ ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಲ ಸಮಝಾವೇ|| ತೂ ಕಿಸಕಾ ಹೈ ಕೌನ ತುಮ್ಹಾರಾ ಏಕಹಿ ಆವತ ಏಕಹಿ ಜಾವೇ|| ಅವಿನಾಶೀ ಯಹ ಜೀವ ಸನಾತನ ದೇಹಕೇ ಸಂಗ ಮರಣ ನ ಹಿ ಪಾವೇ || ಘಟಘಟ ಭೀತರ್ ವ್ಯಾಪಕ ಹೂ ಮೈ ಭೇದಭಾವನಾ ಕ್ಯೋ ಮನ ಲಾವೇ|| ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಹೈ ತೇರಾ ಶೋಕಕೀ ಬಾತ ನ ಕ್ಯೋ ಬಿಸರಾವೇ|| ----ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ

By | 2015-04-22T11:07:07+00:00 April 22nd, 2015||0 Comments

ಅಂತರ್ ಜಾಗೀಛ

ಅಂತರ್ ಜಾಗೀಛ ಗೋ ಮಾ ಅಂತರಜಾಮಿನೀ ಕೋಲೇ ಕರೇ ಆಛ ಮೋರೇ ದಿವಸರಜನೀ|| ಅಧಮಸುತೇರ ಪ್ರತಿ ಕೇನ ಏತ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮೇ ಆಹ ಏಕೇ ಬಾರೇ ಜೇನ ಪಾಗಲಿನೀ|| ಕಖನಓ ಆದರ ಕರಿ ಕಖನಓ ಸಬಲೇ ಧರಿ ಪಿಯಾಓ ಅಮೃತ ಶುನಾಓ ಸುಮಧು ಕಾಹಿನೀ|| ನಿರವಧಿ ಅವಿಚಾರೇ ಕತ ಭಾಲವಾಸ ಮೋರೇ ಉಜ್ಹಾರಿಛ ಬಾರೇ ಬಾರೇ ಪತಿತೋದ್ಧಾರಿಣೀ|| ಬುಝೇಛೇ ಏಬಾರ ಸಾರ ಮಾ ಆಮಾರ ಆಮಿ ಮಾರ ಚಲಿಬ ಸುಪಥೇ ಸದಾ ಶುನಿ ತವ ವಾಣಿ|| [...]

By | 2015-04-22T11:01:33+00:00 April 22nd, 2015||0 Comments

ಅಂತರ್ ಮಮ

ಅಂತರ್ ಮಮ ವಿಕಸಿತ ಕೊರೊ ಅಂತರತರ ಹೇ|| ನಿರ್ಮಲ ಕೊರೊ ಉಜ್ವಲ ಕೊರೊ ಸುಂದರ ಕೊರೊ ಹೇ|| ಜಾಗ್ರತ ಕೊರೊ ಉದ್ಯತ ಕೊರೊ ನಿರ್ಭಯ ಕೊರೊ ಹೇ ಮಂಗಲ ಕೊರೊ ನಿರಲಸ ನಿಃಸಂಶಯ ಕೊರೊ ಹೇ|| ಯುಕ್ತ ಕೊರೊ ಹೇ ಸಬಾರ ಸಂಗೇ ಮುಕ್ತ ಕೊರೊ ಹೇ ಬಂಧ|| ಸಂಚಾರ ಕೊರೊ ಸಕಲ ಕರ್ಮೇ ಶಾಂತ ತೋಮಾರ್ ಛಂದ|| ಚರಣಪದ್ಯೇ ಮಮ ಚಿತ ನಿಃಸ್ಪಂದಿತ ಕೊರೊ ಹೇ ನಂದಿತ ಕೊರೊ ನಂದಿತ ಕೊರೊ ನಂದಿತ ಕೊರೊ ಹೇ|| [...]

By | 2015-04-22T10:50:11+00:00 April 22nd, 2015||0 Comments

ಅರೂಪ ಸಾಯರೇ

ಅರೂಪ ಸಾಯರೇ ಲೀಲಾಲಹರೀ ಉಠಿಲೊ ಮೃದುಲ ಕರುಣಾಬಾಯ್ ಆದಿಅಂತಹೀನ್ ಅಖಂಡೇ ವಿಲೀನ್ ಮಾಯಾಯ್ ಧರಿಲೇ ಮಾನವ ಕಾಯ್|| ಮನೇರ್ ಓಪಾರೇ ಕೊಥಾ ಕೋನ್ ದೇಶ್ ಶಶಿ ತಪನೇರ್ ನಾಹಿ ಪರವೇಶ್| ತವ ಹಾಶಿರಾಶಿ ಕಿರಣ ಬರಷಿ ಉಜಲೇ ಸೇಥಾವೋ ಚಾರು ಬಿಭಾಯ್|| ಪ್ರೇಮೇರ್ ಏ ತನು ಅತನುಗಂಜನ್ ಕಿ ಮಧುರ್ ಬಿಭಾ ವಿಕಾಶೇ ನಯನ್| ಜೇ ಹೇರೇ ಶೇ ಜನ್ ತನುಪ್ರಾಣಮನ್ ಚರಣೇ ಅರ್ಪಣ ಕೊರಿತೇ ಚಾಯ್|| ತೋಮಾರಿ ಆಶಾಯ್ ಕೊತೊ ಯುಗ ಗತ ಸಂಶಯ ಜತೊ [...]

By | 2015-04-22T10:44:32+00:00 April 22nd, 2015||0 Comments

ಅಬಲೌ ನಸಾನಿ

ಅಬಲೌ ನಸಾನಿ ಅಬ ನ ನಸೈ ಹೌಂ ರಾಮ ಕೃಪಾ ಭವನಿಸಾ ಸಿರಾನೀ ಜಾಗೇ ಫಿರಿ ನ ಟಸೈ ಹೋ|| ಪಾಯೋ ನಾಮ್ ಚಾರು ಚಿಂತಾಮನಿ ಉರಕರ ತೇ ಖಸೈ ಹೋ| ಸ್ಯಾಮರೂಪ ಸುಚಿ ರುಚಿರ ಕಸೌಟೀ ಚಿತ ಕಂಚನ ಹಿ ಕಸೈ ಹೋ|| ಪರಬಸ ಜಾನಿ ಹಸ್ಯೋ ಇನ ಇಂದ್ರಿನ ನಿಜ ಬಸ ಹ್ವೈ ನ ಹಸೈ ಹೋ| ಮನಮಧುಕರ ಪನಕೈ ತುಲಸೀ ರಘುಪತಿಪದಕಮಲ ಬಸೈ ಹೋ|| ----ತುಲಸೀದಾಸ

By | 2015-04-22T10:36:13+00:00 April 22nd, 2015||0 Comments

ಅಬ ಮೈ ನಾಚೋ

ಅಬ ಮೈ ನಾಚೋ ಬಹುತ ಗೋಪಾಲ|| ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಕೋ ಪಹಿರಿ ಚೋಲನಾ ಕಂಠ ವಿಷಯಕೀ ಮಾಲ|| ಮಹಾ ಮೋಹಕೋ ನೂಪುರ ಬಾಜತ ನಿಂದಾ ಶಬ್ದ ರಸಾಲ ಭರಮ ಭರ್ಯೋ ಮನ ಭಯೋ ಪಖಾವಜ ಚಲತ ಕುಸಂಗತಿ ಚಾಲ|| ತೃಸ್ನಾ ನಾದ ಕರತ ಘಟ ಭೀತರ ನಾನಾ ಬಿಧಿ ದೈ ತಾಲ ಮಾಯಾಕೀ ಕಟಿ ಫೇಂಟಾ ಭಾಂಧೋ ಲೋಭ ತಿಲಕ ದೈ ಭಾಲ|| ಕೋಟಿಕ ಕಲಾ ಕಾಛಿ ದಿಖರಾಈ ಜಲ ಥಲ ಸುಧಿ ನಹಿ ಕಾಲ ಸೂರದಾಸಕೀ ಸಭೈ [...]

By | 2015-04-22T10:30:09+00:00 April 22nd, 2015||0 Comments

ಅಬ ಮನ ಕೃಷ್ಣ

ಅಬ ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕಹಿ ಲೀಜೇ|| ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಕೀ ಮಾಲಾ ಲೈಕೇ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಚಿತ ದೀಜೇ|| ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಅಮ್ ರತ್ ರಸ ರಸನಾ ತೃಷಾವಂತ ಹೋ ಪೀಜೇ|| ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಹೈ ಸಾರ ಜಗತ್ ಮೇ ಕೃಷ್ಣಹೇತು ತನ ಛೀಜೇ|| ರೂಪಕುವರಿ ಧರಿ ಧ್ಯಾನ ಕೃಷ್ಣಕೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕಹಿ ಲೀಜೇ|| ----ರೂಪಕುವರಿ

By | 2015-04-22T10:23:01+00:00 April 22nd, 2015||0 Comments

ಅಬಕೀ ಟೇಕ ಹಮಾರೀ

ಅಬಕೀ ಟೇಕ ಹಮಾರೀ ಲಾಜ ರಾಖೋ ಗಿರಿಧಾರೀ|| ಜೈಸೀ ಲಾಜ ರಾಖೀ ಅರ್ಜುನಕೀ ಭಾರತಯುದ್ಧ ಮಝಾರೀ ಸಾರಥಿ ಹೋಕೇ ರಥಕೋ ಹಾಂಕ್ಯೋ ಚಕ್ರಸುದರ್ಶನಧಾರೀ ಭಕ್ತನಕೀ ಟೀಕ್ ನ ಟಾರೀ|| ಜೈಸೀ ಲಾಜ ರಾಖೀ ದ್ರೌಪದೀಕೀ ಹೋನ ನ ದೀನಿ ಉಘಾರೀ ಖೈಂಚತ ಖೈಂಚತ ದೋ ಭುಜ ಥಕೇ ದುಶ್ಶಾಸನ ಪಚಿಹಾರೀ ಚೀರ ಬಢಾಯೋ ಮುರಾರೀ|| ಸೂರದಾಸಕೀ ಲಾಜ ರಾಖೋ ಅಬ್ ಕೋ ಹೈ ರಖವಾರೀ ರಾಧೇ ರಾಧೇ ಶ್ರೀವರ ಪ್ಯಾರೋ ಶ್ರೀವೃಷಭಾನದುಲಾರೀ ಶರಣ ತಕ್ ಆಯೋ ತುಮ್ಹಾರೀ|| [...]

By | 2015-04-22T10:13:52+00:00 April 22nd, 2015||0 Comments

ಅಗ್ನಿಮಂತ್ರೇ ದೀಕ್ಷಿತ ಕರ

ಅಗ್ನಿಮಂತ್ರೇ ದೀಕ್ಷಿತ ಕರ ಸಂತಾನೇ ತವ ಆಜ್| ಆಶೀರ್ವಾದೇರ ವರ್ಮ ಪರಾಓ ಘುಚಾಯೇ ದೈನ್ಯ ಸಾಜ್|| ತಪ್ತ ಕರ ಮಾ ಹೃದಯ-ರುಧಿರ ದೂರ ಕರೇ ದಾಓ ಭೀತಿ ಅಶ್ರುನೀರ| ದಾಡಾಇ ಆಮರಾ ಮಾ ತೋರೇ ಘಿರಿಯಾ ವಿಶ್ವ ಸಭಾರ ಮಾಝ್|| ಮಾನುಷ್ ಆಮರಾ ನಹಿ ತ ಮಾ ಹೀನ ತುಇ ಜಾರ ಮಾ ಸೇ ಕಿ ಕಭೂ ದೀನ| ತಬೇ ಕೇನ ಮಿಛೇ ಪಡೇ ಥಾಕಾ ಪಿಛೇ ಕೇನ ಏ ಅಲೀಕ ಲಾಜ್|| ಏಸೋ ಏಸೋ ಏಸೋ [...]

By | 2015-04-22T08:11:40+00:00 April 22nd, 2015||0 Comments

ಅಳಿಸಂಕುಲವೇ ಮಾಮರವೇ

ಅಳಿಸಂಕುಲವೆ ಮಾಮರವೇ ಬೆಳುದಿಂಗಳೇ ಕೋಗಿಲೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನು ಒಂದ ಬೇಡುವೆನು ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವರ ಕಂಡರೆ ಕರೆದು ತೋರಿರೆ ಚಿಲಿಮಿಲಿ ಎಂದೋದುವ ಗಿಳಿಗಳಿರಾ, ನೀವು ಕಾಣಿರೇ ನೀವು ಕಾಣಿರೇ ಸರವೆತ್ತಿ ಪಾಡುವ ಕೋಗಿಲೆಗಳಿರಾ, ನೀವು ಕಾಣಿರೇ ನೀವು ಕಾಣಿರೇ ಎರಗಿ ಬಂದಾಡುವ ತುಂಬಿಗಳಿರಾ, ನೀವು ಕಾಣಿರೇ ನೀವು ಕಾಣಿರೇ ಕೊಳತಡಿಯೊಳಾಡುವ ಹಂಸೆಗಳಿರಾ, ನೀವು ಕಾಣಿರೇ ನೀವು ಕಾಣಿರೇ ಗಿರಿ ಗಹ್ವರದೊಳಗಾಡುವ ನವಿಲುಗಳಿರಾ, ನೀವು ಕಾಣಿರೇ ನೀವು ಕಾಣಿರೇ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಲ್ಲಿರ್ದಿಹನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಿರೇ ನೀವು ಹೇಳಿರೇ ------ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ

By | 2015-04-10T07:37:49+00:00 April 10th, 2015||0 Comments