+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಶ್ರೀಗುರುಚರನ ಸರೋಜ ರಜ

//ಶ್ರೀಗುರುಚರನ ಸರೋಜ ರಜ

ಶ್ರೀಗುರುಚರನ ಸರೋಜ ರಜ

ಶ್ರೀಗುರು ಚರನ ಸರೋಜ ರಜ
ನಿಜ ಮನು ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ|
ಬರನೌ ರಘುವರ ವಿಮಲ ಜಸು
ಜೋ ದಾಯಕು ಫಲಚಾರೀ||

ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೇ
ಸುಮಿರೌ ಪವನಕುಮಾರ್|
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹುಂ ಮೋಹಿಂ
ಹರಹು ಕಲೇಸ ಬಿಕಾರ್||

ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ಜ್ಞಾನ-ಗುಣ-ಸಾಗರ
ಜಯ ಕಪೀಸ ತಿಹುಂ ಲೋಕ ಉಜಾಗರ|
ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ
ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ||

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ
ಕುಮತಿನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ|
ಕಂಚನ ಬರನ ಬಿರಾಜ ಸುಬೇಸಾ
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಸಾ||

ಹಾಥ ವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ಬಿರಾಜೈ
ಕಾಂಧೇ ಮೂಂಜ್ ಜನೇವೂ ಸಾಜೇ|
ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀನಂದನ
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಸಹಾಜಗವಂದನ||

ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುನೀ ಆತಿಚಾತುರ
ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿಬೇ ಕೋ ಆತುರ|
ಪ್ರಭು ಜರಿತ್ರ ಸುನಿಬೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾಮನ ಬಸಿಯಾ||

ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಧರಿ ಸಿಯಹಿಂ ದಿಖಾವಾ
ಬಿಕಟರೂಪಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ|
ಭೀಮರೂಪಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ
ರಾಮಚಂದ್ರಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ||

ಲಾಯ ಸಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ
ಶ್ರೀರಘುವೀರ ಹರಷಿ ಉರ ಲಾಯೇ|
ರಘುಪತಿ ಕೇನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಈ
ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಈ||

ಸಹಸವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಜಸ ಗಾವೈ
ಅಸಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ|
ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಸಾ
ನಾರದ ಸಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಸಾ||

ಜಮಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ
ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ|
ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ
ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜಪದ ದೀನ್ಹಾ||

ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ|
ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭನೂ
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ||

ಪ್ರಭುಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀಂ
ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀಂ|
ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತಕೇ ಜೇತೇ
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ||

ರಾಮ ದುವಾರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ
ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ|
ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಸರನಾ
ಸುಮ ರಚ್ಛಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರನಾ||

ಆಪನ ತೇಜ ಸಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ
ತೀನೋ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇಂ ಕಾಂಪೈ|
ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ
ಮಹಾವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ||

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ಬೀರಾ|
ಸಂಕಟತೇ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ
ಮನಕ್ರಮವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ||

ಸಬ ಪರ ರಾ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ
ತಿನಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ|
ಔರ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕೋಇ ಲಾವೈ
ಸೋಇ ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ||

ಚಾರೋ ಯುಗ ಪರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ
ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ|
ಸಾಧು ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ
ಅಸುರನಿಕಂದನ ರಾಮದುಲಾರೇ||

ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನೌ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ
ಅಸ ಬರ ದೀನ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ|
ರಾಮರಸಾಯನ ತುಮ್ಹರೇ ಪಾಸಾ
ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ||

ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ
ಜನಮಜನ ಕೇ ದುಃಖ ಬಸರಾವೈ|
ಅಂತಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರ ಜಾಈ
ಜಹಾ ಜನ್ಮ ಹರಿ ಭಕ್ತ ಕಹಾಈ||

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಈ
ಹನುಮತ ಸೇಇ ಸರ್ವ ಸುಖ ಕರಈ|
ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲಬೀರಾ||

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಈ
ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಈ|
ಜೋ ಸತ ಬಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಈ
ಛೂಟಿಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಈ||

ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲಿಸಾ
ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಸಾ|
ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೀರಾ
ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ||

ಪವನತನಯ ಸಂಕಟಹರನ
ಮಂಗಲಮೂರುತಿ ರೂಪ|
ರಾಮ-ಲಖನ-ಸೀತಾಸಹಿತ
ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರಭೂಪ||

—-ತುಲಸೀದಾಸ

By | 2015-04-29T11:10:06+00:00 April 29th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment