+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಶ್ಯಾಮೇರ್ ಬಾಶಿ

//ಶ್ಯಾಮೇರ್ ಬಾಶಿ

ಶ್ಯಾಮೇರ್ ಬಾಶಿ

ಶ್ಯಾಮೇರ್ ಬಾಶಿ ಆರ್ ಶ್ಯಾಮಾರ್ ಅಸಿ
ಯೇ ಕಿ ನ ಕಿ ಬಡೊಇ ಮಧುರ್
ಆರ್ ಏ ಕಿ ಸರ್ವನಾಶಿ||

ಶ್ಯಾಮೇರ್ ಬಾಶಿರ್ ಆವಾಜ್ ಶುನೇ
(ಹೊಲೊ) ಪ್ರೇಮೇರ್ ಖೇತ್ರೊ ಬೃಂದಾಬನೇ
ರಾಧಾನಾಮೇ ಬಾಶಿರವಾಣ್
ಆಜ್ ಶೋನಾಯ್ ಬ್ರಜಬಾಶಿ
ಏ ಕಿ ನ ಕಿ ಬಡೊಇ ಮಧುರ್||

(ಜೇಮೊನ್) ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೀರ್ ರೂಪ್ ಧರೇ ಮಾ
ಮಿಟಿಯೇ ಛಲಿ ಬಾಶಿರ್ ಶಾದ್
(ಓ) ಮುಂಡಮಾಲಿನಿ ಹೊಯೇ
ಘುಚಾ ಮಾ ತೋರ್ ಅಪವಾದ್

ಶ್ಯಾಮಾರ್ ಶ್ಯಾಮೇರ್ ನಾಮೇರ್ ಮಾಝೇ
ಏ ಕಿ ಶುಧು ಆಕಾರ್ ಆಜೇ
ನಯನ ತಾರಾಯ್ ದಾಡಾವ್ ಏಶೇ
ಬಾಶಿ ನಿಯೇ ಓ ಕಾಲೊ ಶಶೀ
ಏ ಕಿ ನ ಕಿ ಬಡೊಇ ಮಧುರ್||

By | 2015-04-29T10:52:59+00:00 April 29th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment