+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಅಮಿಯ

//ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಅಮಿಯ

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಅಮಿಯ

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಅಮಿಯ
ಪಿಯ ರೇ ಮನ್ ಆಮಾರ್||

ನಾಮೇ ಜುಡಾಬೇ ತಾಪಿತ ತನು
ಘುಚಿಬೇ ಮೋಹ ಆಂಧಾರ್||

ಪ್ರಕೃತಿರ ಸನೇ ಮಿಶಾಯಿಯೇ ತಾನ್
ಗಾವೋಹೇ ತಾಹಾರ್ ಮಹಿಮಾರ್ ಗಾನ್
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಪೋರೋ ಅನಿವಾರ್||

By | 2015-04-28T10:22:52+00:00 April 28th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment