+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಯ

//ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಯ

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಯ

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಯ
ಮಂತ್ರೇ ಪುಲಕಿತ ಕಾಯಾ|
ಶುದ್ಧಭಕ್ತಿ ದೇತವ ಶ್ರೀಚರಣಿ
ಚಿತ್ತ ಜಡವುನೀ ಸಖಯಾ||

ಅಜ್ಞಾನಾ ಜೇ ತಿಮಿರ ಹರೋನೀ
ಉಜಳೀ ಹೋ ಮಮ ಹೃದಯಾ|
ಪಹಾಟ ಫಾಕೋ ದಿಶಾ ಉಜಳುದೇ
ಜ್ಞಾನರವೀಯೇ ಉದಯಾ||

ಆವರಿ ಅುಪುಲಿ ಭುವನಮೋಹೀನೀ
ದುರ್ದಮ ದೈವೀ ಮಾಯಾ|
ಅಹಂ ಮಮಾ ಚಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಮೃಗಜಳ
ತೃಷ್ಣಾ ಶಮವೀ ಸಖಯಾ||

ಅಂತರ ಬಾಹಿ ತೂಹಿ ತೂಹಿ ಹಾ
ಪ್ರತ್ಯಯ ಚಿತ್ತೀ ಜಡವೀ|
ಆಣಿ ಶಾಂತಿ ದೇ ಪರಮಾ ಹೃದಯೀ
ತುರೀಯ ಅಕ್ಷಯ ಪದವೀ||

ಜಯ ಜಯ ದೇವಾ ಶರಣಾಗತ ತುಝ
ಜಯತು ಶ್ರೀ ಶಾರದೇಶ|
ಪ್ರಸಾದಭಿಕ್ಷಾ ದೇ ಮಝ ಸಖಯಾ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೃದಯೇಶ||

By | 2015-04-28T10:19:39+00:00 April 28th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment