+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ರಘುನಂದನ ಆಗೇ ನಾಚೂಂಗೀ

//ರಘುನಂದನ ಆಗೇ ನಾಚೂಂಗೀ

ರಘುನಂದನ ಆಗೇ ನಾಚೂಂಗೀ

ರಘುನಂದನ ಆಗೇ ನಾಚೂಂಗೀ||

ನಾಚ ನಾಚ ರಘುನಾಥ ರಿಝಾವೂ
ಭಕತ ಜನನಕೋ ಜಾಛೂಂಗೀ||

ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೀತಕೇ ಘುಂಘುರು ಬಾಂಧೂ
ಸುರತಕೇ ಕಛುನೀ ಕಾಛೂಂಗೀ
ಗಾಯ ಗಾಯ ಕೇ ನಿಶಿದಿನ ಹರಿಗುಣ
ಮೀರಾ ಹರಿರಂಗ ರಾಚೂಂಗೀ||

—-ಮೀರಾ

By | 2015-04-28T08:20:41+00:00 April 28th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment