+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಮೋದೇರ್ ವಿವೇಕಾನಂದ

//ಮೋದೇರ್ ವಿವೇಕಾನಂದ

ಮೋದೇರ್ ವಿವೇಕಾನಂದ

ಮೋದೇರ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ತುಮಿಗೋ ವಿಶ್ವ ವಿವೇಕಾನಂದ||
ಸ್ವದೇಶ್ ವಿದೇಶ್ ಉಜಲಿ ಉಠಿಛೇ ತೋಮಾರ್ ನವೀನ ತಂತ್ರ
ಆಕಾಶ್ ಬಾತಾಸ್ ಧ್ವನಿಯಾ ತುಲಿಛೇ ತೋಮಾರ್ ಮೋಹನ ಮಂತ್ರ
ನಂದಿತ ಧರಾ ಮಂದಿರಾ ಮಾಝೇ ಧರ್ಮೇರ ಸ್ರಕ ಗಂಧ||

ಅರುಣ ಕಿರಣ ಉಜಲಿ ಉಠಿಲೊ ಉದಿಲೇ ಯೇ ದಿನ ವಂಗೇ
ಸ್ವರಗ ಕೊರಿಲೊ ಸುರಭಿ ವೃಷ್ಟಿ ವರಷಿ ಆಶೀಷ ಸಂಗೇ
ಪ್ರೇಮೇರ್ ಪುಣ್ಯಪ್ರವಾಹೇ ಸಾಜಿಲೇ ಗೋರ ನಿತ್ಯಾನಂದ||

ದ್ಯುಲೋಕೇರ್ ಛವಿ ಹೇರಿಲೇ ಪುಲಕೇ ಗುರೂರ್ ಚರಣತಲೇ
ಆರ್ತೇರ್ ಸೇವಾ ಮರ್ತ್ಯೇ ಆನಿಲೇ ಭಾಸಿಯಾ ನಯನಜಲೇ
ವಿಶ್ವಪ್ರೇಮೇರ್ ವಿಕಶಿತಖನಿ ಚಿತ್ತೇ ಹರಷಾನಂದ||

ಭೂಧರೇ ಸಾಗರೇ ಗಹನೇ ಕಾನನೇ ಯಾಪಿಲೇ ಕೊತೊನಾ ನಿಶಿ
ತುಷಾರ ಹಿಮಾನಿ ಗಿರಿಕಂದರ ಭ್ರಮಿಲೇ ಕೊತೊ ನಾ ದಿಶಿ
ಅಕುರ ಪುನಃ ಶಂಕರ ಜ್ಞಾನ ಶಾಕ್ಯೇರ ತ್ಯಾಗನಂದ||

ಜ್ಞಾನೇರ್ ಗರಿಮಾ ಗೌರವ ಗಾನ ಭಾರತ ಮರ್ಮವಾಣೀ
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೇ ಸೇಥಾ ವೇದಾಂತ ಗಾಥಾ ಶುನಿ ವಿಸ್ಮಯ ಮಾನಿ
ಸ್ಮಿಗ್ಧ ಭಾವೇರ್ ಶಕ್ತಿ ಮಾಧುರೀ ಮುಗ್ಧ ನೂತನ ಛಂದ||

ಶಿಕಾಗೋ ಸಂಘೇ ಸಂಗೀತ ತವ ಶೀರ್ಷೇ ಉಠಿಲೊ ಭಾಸಿ
ಶುನಿಲೊ ವಿಶ್ವ ಶುನಿಲೊ ನಿಃಸ್ವ ಶುನಿಲೊ ಪ್ರಾಸಾದವಾಸೀ
ಸೃಜಿಲೇ ಶ್ರೀಮಠ ಕುಂಜಕುಟೀರ ತೀರ್ಥ ಮುಖರಾನಂದ||

—-ಸ್ವಾಮಿ ಅಭೇದಾನಂದ

By | 2015-04-28T07:58:00+00:00 April 28th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment