+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಮೀರಾ ಮಗನ್ ಭಇ

Home//ಮೀರಾ ಮಗನ್ ಭಇ

ಮೀರಾ ಮಗನ್ ಭಇ

ಮೀರಾ ಮಗನ್ ಭಇ ಹರಿಕೇ ಗುಣ ಗಾಯ್ ||

ಸಾಂಪ್ ಪಿಟಾರಾ ರಾಣಾ ಭೇಜ್ಯಾ
ಮೀರಾ ಹಾಥ್ ದಿಯಾ ಜಾಯ್|
ನ್ಹಾಯ ಧೋಯ ಜಬ ದೇಖನ ಲಾಗೀ
ಸಾಲಿಗರಾಮ ಗಈ ಪಾಯ್||

ಜಹರಕಾ ಪ್ಯಾಲಾ ರಾಣಾ ಭೇಜ್ಯಾ
ಇಮ್ ರತ ದಿಯಾ ಬನಾಯ್|
ನ್ಹಾಯ ಧೋಯ್ ಜಬ್ ಪೀವನ ಲಾಗೀ
ಹೋಗಈ ಅರ ಅಂಚಾಯ್||

ಮೀರಾ ಕೇ ಪ್ರಭು ಸದಾ ಸಹಾಇ
ರಾಖೇ ಬೀಘನ ಹಟಾಯ್|
ಭಜನಭಾವ ಮೇ ಮಸ್ತ ಡೋಲತೀ
ಗಿರಿಧರ ಪರ ಬಲಿ ಜಾಯ್||

—-ಮೀರಾ

By | 2015-04-28T07:29:28+00:00 April 28th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment