+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಮಾ ಆಮಾರ್

//ಮಾ ಆಮಾರ್

ಮಾ ಆಮಾರ್

ಮಾ ಆಮಾರ್ ಸಾಧನಾ ಮಿಟಿಲೊ ಮಾ ಪುರಿಲೊ
ಸಕಲಿ ಪುರಾಯೇ ಜಾಯ್ ಮಾ|
ಜನಮೇರ್ ಶುಧ ಡಾಕಿಗೋ ಮಾ ತೋರೇ
ಕೋಲೇ ಕೊರೇ ನಿತೇ ಆಯ್ ಮಾ||

ಪೃಥಿವೀರ್ ಕೇವು ಭಾಲೊ ತೊ ಬಾಶೇ ನಾ
ಯೇ ಪೃಥಿವೀ ಭಾಲೊಬಾಶಿತೇ ಜಾನೇ ನಾ|
ಜೇಥಾ ಆಛೇ ಶುಧು ಬಾಲೋಬಾಶಾ ಬಾಶಿ
ಶೇಥಾ ಜೇತೇ ಪ್ರಾಣ್ ಚಾಯ್ ಮಾ||

ಬಡೋ ದಾಗಾ ಪೇಯೇ ವಾಸನಾ ತ್ಯಜೇಛಿ
ಬಡೋ ಜ್ವಾಲಾ ಶೊಹೇ ಕಾಮನಾ ಭೂಲೇಛಿ|
ಅನೇಕ್ ಕೇಂದೇಛಿ ಕಾಂದಿತೇ ಪಾರಿನಾ
ಭೂಖ್ ಫೇಟೇ ಭೇಂಗೇ ಜಾಯ್ ಮಾ||

By | 2015-04-28T07:00:39+00:00 April 28th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment