+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಮದನ ಗೋಪಾಲ

//ಮದನ ಗೋಪಾಲ

ಮದನ ಗೋಪಾಲ

ಮದನ ಗೋಪಾಲ ಸರನ ತೇರೀ ಆಯೋ||

ಚರನಕಮಲ್ ಕೀ ಸರನ್ ದೀಜಿಯೇ|
ಚೇರಿ ಕರಿ ರಾಖೋ ಘರ್ ಜಾಯೋ||

ಧನಿ ಧನಿ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಸುತ ಬಂಧು|
ಧನಿ ಜನನಿ ಗೋದ ಖಿಲಾಯೋ||

ಧನಿ ಧನಿ ಚರನ ಚಲತ ತೀರಥಕೋ|
ಧನಿ ಗುರುಜನ್ ನಾಮ ಸುನಾಯೋ||

ಶ್ರೀಭಟ್ ಕೇ ಪ್ರಭು ದಿಯೌ ಅಭಯಪದ|
ಜಮಡರಪ್ಯೋ ದಾಸ ಕಹಾಯೋ||

By | 2015-04-28T06:22:50+00:00 April 28th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment