+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಭಜು ಮನ ರಾಮಚರಣ ದಿನ ರಾತಿ

//ಭಜು ಮನ ರಾಮಚರಣ ದಿನ ರಾತಿ

ಭಜು ಮನ ರಾಮಚರಣ ದಿನ ರಾತಿ

ಭಜು ಮನ ರಾಮಚರಣ ದಿನ ರಾತಿ||

ರಸನಾ ಕಸ ನ ಭಜೋ ತೂ ಹರಿಪದ
ಸುಮಿರತ ಕ್ಯೂ ಅಲಸಾತಿ||

ಜಾಕೇ ಕಹತ ದಹತ ದುಃಖದಾರುಣ
ಸುನ ತ್ರಯತಾಪ ಬುಝಾತಿ
ಸುನತ ಸುಯಶ ಸುಶೀಲ ಸೋ ಹರಿಜನ
ದೇತ ಸಲಾಹ ಸೋಹಾತಿ||

ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ನಾಮ ಅಮಿಯರಸ
ಸೋ ರಸ ಕಾಹೇ ನ ಖಾತಿ
ತುಲಸೀದಾಸ ಯಹ ವಿನಯ ಕರತ ಹೈ
ಪ್ರಥಮ ಆರಜ ಕೀ ಪಾತಿ||

—-ತುಲಸೀದಾಸ

By | 2015-04-27T11:27:44+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment