+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಬಿನತಿ ಸುನೋ ಮೋರೀ

//ಬಿನತಿ ಸುನೋ ಮೋರೀ

ಬಿನತಿ ಸುನೋ ಮೋರೀ

ಬಿನತಿ ಸುನೋ ಮೋರೀ ಅವಧ ಪುರಕೇ ಬಸೈಯಾ|
ತುಮ ಬಿನ ಕವನ ಮೋರೇ ದುಃಖ ಕೇ ಹರೈಯಾ||

ಜಹಾ ಜಹಾ ಪರಿಭೀರ್ ತಹಾ ತಹಾ ದಿಯೋ ಧೀರ್|
ಜಾನಕೀಪತಿ ರಾಮ ಭವ ಕೇ ತರೈಯಾ||

By | 2015-04-27T11:09:35+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment