+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಪರಮಗುರು ಸಿದ್ಧಯೋಗೀ

//ಪರಮಗುರು ಸಿದ್ಧಯೋಗೀ

ಪರಮಗುರು ಸಿದ್ಧಯೋಗೀ

ಪರಮಗುರು ಸಿದ್ಧಯೋಗೀ
ಮಾತೃಭಕ್ತ ಯುಗಾವತಾರ್||
ಪರಮಹಂಸ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ
ಲಹೋ ಪ್ರಣಾಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ್||

ಜಾಗಲೇ ಭಾರತಸ್ಮಶಾನತೀರೇ
ಅಶಿವನಾಶಿನೀ ಮಹಾಕಾಲೀರೇ|
ಮಾತೃನಮೇರ್ ಅಮೃತನೀರೇ
ಭಾಸಾಲೇ ನಿಜ ಭಾರತ ಆಬಾರ್||

ಸತ್ಯಯುಗೇರ್ ಪುಣ್ಯಸ್ಮೃತಿ
ಆಮಿಲೇ ಕಲಿತೇ ತುಮಿ ತಾಪಸ್|
ಪಾಠಾಲೇ ಭಾರತ ದೇಶೇ ದೇಶೇ ಋಷಿ
ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ವಾರಿಕಲಸ್||

ಮಂದಿರೇ ಮಸ್ ಜಿದೇ ಗೀರ್ಜಾಯ್
ಪೂಜಿಲೇ ಬ್ರಹಮ ಸಮಶ್ರದ್ಧಾಯ್|
ತವ ನಾಮ್ ಮಾಖಾ ಪ್ರೇಮ್ನಿಕೇತನೇ
ಭರಿಯಾಛೇ ತಾಇ ತ್ರಿಸಂಸಾರ್||

—-ಕಾಕಜಿ ನಜರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ

By | 2015-04-27T07:49:08+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment