+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಪಗ ಘುಂಘುರು ಬಾಂಧಕರ

//ಪಗ ಘುಂಘುರು ಬಾಂಧಕರ

ಪಗ ಘುಂಘುರು ಬಾಂಧಕರ

ಪಗ ಘುಂಘುರು ಬಾಂಧಕರ ನಾಚೀರೇ||
ಲೋಗ ಕಹೇ ಮೀರಾ ಹೋಗಈ ಬಾವರೀ
ಸಾಸ ಕಹೇ ಕುಲ ನಾಸೀರೇ||

ಜಹರ ಪ್ಯಾಲಾ ರಾಣಾನೇ ಭೇಜಾ
ಪೀವತಾ ಮೀರಾ ಹಾಸೀರೇ ||

ಮೈತೋ ಅಪನೇ ನಾರಾಯಣ ಕೀ
ಹೋಗಯೀ ಆಪಹೀ ದಾಸೀರೇ|
ಮೀರಾ ಕೇ ಪ್ರಭು ಗಿರಿಧರ ನಾಗರ
ವೇಗ ಮಿಲಾ ಅವಿನಾಸೀರೇ||

—-ಮೀರಾ

By | 2015-04-27T07:42:35+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment