+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಪಂಕಜವನೇ ರಾತ್ರದಿನೇ

//ಪಂಕಜವನೇ ರಾತ್ರದಿನೇ

ಪಂಕಜವನೇ ರಾತ್ರದಿನೇ

ಪಂಕಜವನೇ ರಾತ್ರದಿನೇ ಕಿ ರಂಗ ಕೊರೆಛೊ ಶಿವಾ|
ಸದಾಶಿವಸಂಗೇ ಆನಂದೇ ಆನಂದಮಯಿ||

ತುಮಿ ಏಕಾ ಹೊಯೇಛೊ ದ್ವಿಧಾ
ಪರಮಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾರಿ|
ಕೊತೊಇ ನಾಮೇ ಕೊತೊಇ ರೂಪ ಧರಿ
ಕೊರೊ ಲೀಲಾ ಕೊರೊ ಲೀಲಾಮಯೀ||

ಸಕಲ ಅಕಾರೇ ಆಛೊ ಮಾ ಅಂತರೇ
ಜಾನಿತೇ ನಾ ಪಾರೇ ಜೀವ ತೋಮಾರೇ|
ತುಮಿ ನಿತ್ಯಾ ನಿರಾಕಾರಾ
ಚಿದಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೀ||

ತುಮಿ ಕೃಪಾ ಕೊರೊ ಜಾರೇ
ಶೇಯಿ ತೋಮಾರೇ ಜಾನಿತೇ ಪಾರೇ|
ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶಿ
ಸಾಧಕೇರ ಹೃದಪದ್ಮೇ ಪ್ಕಕಾಶ ಕರುಣಾಮಯಿ||

By | 2015-04-27T07:55:34+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment