+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ದೇ ಗೋ ಮಾ ದೇಖಾ ದೇ

//ದೇ ಗೋ ಮಾ ದೇಖಾ ದೇ

ದೇ ಗೋ ಮಾ ದೇಖಾ ದೇ

ದೇ ಗೋ ಮಾ ದೇಖಾ ದೇ ಸಾರದೇ ಶುಭದೇ||

ಜ್ಞಾನ ಭಕತಿ ದೇ ಮಾ ಜ್ಞಾನದೇ||

ತಾಪಿತ ತಾರಣೇ ಏಲೇ ಯದಿ ಕರುಣಾಯ್ |
ಆಮಾರೇ ಕೇನೊ ಮಾ ತಬೇ
ರಾಖಿಬೇ ನಾ ರಾಂಗಾ ಪಾಯ್||

ದಿನ ಜಾಯ್ ಆಯು ಜಾಯ್
ದೇಖಿತೇ ದೇಖಿತೇ ಹಾಯ್|
ಆರ್ ಕಬೇ ದಿಬಿ ದೇಖಾ
ಬೋಲ್ ಗೋ ಮಾ ವರದೇ||

—-ಸ್ವಾಮಿ ಚಂಡಿಕಾನಂದ

By | 2015-04-27T06:25:21+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment