+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ದುರ್ಗೇ ದಲನಿ

//ದುರ್ಗೇ ದಲನಿ

ದುರ್ಗೇ ದಲನಿ

ದುರ್ಗೇ ದಲನಿ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯದಹನೀ
ದುಷ್ಟವಿದಾರಿಣೀ ಹರಶಂಭುಜಾಯಾ||

ಅಸುರಸಂಹಾರಿಣೀ ರಕ್ತಬೀಜನಾಶಿನೀ
ದೀನ ಅಭಯ ವರಾ ಸುರನರಪಾಯಾ||

ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ತಾರಾ ತರಣಿ ತೇ
ಉದ್ಧರೇ ಕೃಪಾಲೀ ಜೋ ಪರಮಾ ಮಾಯಾ
ಸಪ್ತದ್ವೀಪ ನವಖಂಡ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವ್ಯಾಪಿತ
ಯಾಚೇ ಸುಯಶ ಚಾರು ಆನಂದದಾಯಾ||

By | 2015-04-27T06:15:49+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment