+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ದಿನನೀಕೇ ಬೀತೇ

//ದಿನನೀಕೇ ಬೀತೇ

ದಿನನೀಕೇ ಬೀತೇ

ದಿನನೀಕೇ ಬೀತೇ ಜಾತೇ ಹೈ
ಸುಮಾರನ ಕರ ಸಿಯಾ ರಾಮನಾಮ||

ಕೌನ ತುಮ್ಹಾರಾ ಕುಟುಮ ಕಬೇಲಾ
ಏ ಸಬ ಮತಲಬ ಕಾಹೈ ಹೀಲಾ
ಜೀತೇ ಜೀತೇ ನಾತೇ ಹೈ ಸಬ
ಸುಮರನ ಕರ ಸಿಯಾ ರಾಮನಾಮ||

ಲಾಖ ಚೌರಾಸಿ ಭುಗತಕೇ ಆಯಾ
ಬಡೇ ಭಾಗ ಮಾನುಷ ತನ ಪಾಯಾ
ತಾಪರ ಭೀ ನಯೀ ಕರೀ ಕಮಾಯಾ
ಫಿರ ಪಾಛೇ ಪಛತಾತೇ ಹೈ||

By | 2015-04-27T05:57:27+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment