+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ತೂ ಹೈ ಕರುಣಾನಿಧಾನ

//ತೂ ಹೈ ಕರುಣಾನಿಧಾನ

ತೂ ಹೈ ಕರುಣಾನಿಧಾನ

ತೂ ಹೈ ಕರುಣಾನಿಧಾನ ದೀನಬಂಧು ಶೀಲಸಿಂಧು
ಸೀತಾಪತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಕ್ತನ ಪರ ದಯಾವಾನ||

ದಾಯಕ ಜೀವನ ಅನಂತ ನಾಶತ ಭವದ್ವಂದ್ವ ಫಂದ
ಶರಣಾಗತ ಪಾಹಿ ಮಾಂ||

ದೀಜೇ ನಿಜಪದ ಸನೇಹ ಕೀಜೇ ಮಮ ಹೃದಯ ಗೇಹ
ಪೂರಹು ಕಾರಜವಿಧಾನ||

By | 2015-04-27T05:40:41+00:00 April 27th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment