+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ತುಮ್ಹೀ ಸಂತ ಮಾಯಬಾಪ

Home//ತುಮ್ಹೀ ಸಂತ ಮಾಯಬಾಪ

ತುಮ್ಹೀ ಸಂತ ಮಾಯಬಾಪ

ತುಮ್ಹೀ ಸಂತ ಮಾಯಬಾಪ ಕೃಪಾವಂತ
ಕಾಯ ಮೀ ಪತಿತ ಕೀರತೀ ವಾಣೂಂ||

ಅವತಾರ ತುಮ್ಹಾ ಧರಾಯಾ ಕಾರಣ
ಉದ್ಧರಾವೇ ಜನ ಜಡ ಜೀವ
ಉದ್ಧರಾವೇ ಜನ ಮಹಾದೋಷಿ||

ವಾಢವಾಯಾ ಸುಖ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಧರ್ಮ
ಕುಳಾಚಾ ನಾಮ ವಿಠೋಬಾಚೇ||

ತುಕಾಮ್ಹಣೇ ಗುಣ ಚಂದನಾಂಚೇ ಅಂಗೀ
ತೈಸೇ ತುಮ್ಹೀ ಜಗೀಂ ಸಂತಜನ||

—-ತುಕಾರಾಮ

By | 2015-04-25T10:44:37+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment