+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ತಾರಾ ತರಣೀ ನಾಮ

//ತಾರಾ ತರಣೀ ನಾಮ

ತಾರಾ ತರಣೀ ನಾಮ

ತಾರಾ ತರಣೀ ನಾಮ ಜಗಮೇ ತರಯಕೋ||
ಯಾ ಜಗಮೇ ಜಪೂ ಮೂಢ ಹರೇ ತಾಪ ತನ ಕೋ||

ಆಗಮ ನಿಗಮ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಾಖಾನತ|
ಸಂಕಟಹರಣಿ ಮಾತಾ ಹರೇ ಪಾಪ ಜನಕೋ||

ಜೋಯೀ ಜೋಯೀ ಧ್ಯಾವತ ಇಚ್ಛಾಫಲ ಪಾವತ|
ಆವತ ನ ಯಹೀ ಜಗಮೇ ಪುನರಾಗಮನಕೋ||

ತಾನತರಂಗ ತೂಯಾ ಘಟ ಘಟ ವಿರಾಜತ|
ಐಸೀ ಅರೀ ಮಾತ ಕೃಪಾ ಕರನ ಕೋ||

By | 2015-04-25T10:15:22+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment