+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ತಾಥೈಯಾ ತಾಥೈಯಾ

//ತಾಥೈಯಾ ತಾಥೈಯಾ

ತಾಥೈಯಾ ತಾಥೈಯಾ

ತಾಥೈಯಾ ತಾಥೈಯಾ ನಾಚೀ ಭೋಲಾ
ಬಂ ಬಬ ಬಾಜೇ ಗಾಲ||

ಡಿಮಿ ಡಿಮಿ ಡಿಮಿ ಡಮರು ಬಾಜೇ
ದುಲಿಛೇ ಕಪಾಲ ಮಾಲ||

ಗರಜೇ ಗಂಗಾ ಜಟಾಮಾಝೇ
ಉಗರೇ ಅನಲ ತ್ರಿಶೂಲ ರಾಜೇ|
ಧಕ್ ಧಕ್ ಧಕ್ ಮೌಲಿಬಂಧ
ಜ್ವಲೇ ಶಶಾಂಕ ಭಾಲ||

—-ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ

By | 2015-04-25T08:21:18+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment