+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಡುಬ್ ಡುಬ್ ಡುಬ್

//ಡುಬ್ ಡುಬ್ ಡುಬ್

ಡುಬ್ ಡುಬ್ ಡುಬ್

ಡುಬ್ ಡುಬ್ ಡುಬ್ ರೂಪ್ ಸಾಗೋರೇ ಆಮಾರ್ ಮನ್||
ತಲಾತಲ್ ಪಾತಾಲ ಖೂಂಜಲೇ ಪಾಬಿರೇ ಪ್ರೇಮ ರತ್ಮಧನ್||

ಡುಬ್ ಡುಬ್ ಡುಬ್ ಡುಬಲೇ ಪಾಬಿ
ಹೃದಯಮಾಝೇ ಬೃಂದಾವನ್
ದೀಪ್ ದೀಪ್ ದೀಪ್ ಜ್ಞಾನೇರ್ ಬಾತಿ
ಹೃದೇ ಜ್ವೊಲ್ ಬೆ ಅನುಕ್ಷಣ್||

ಡ್ಯಾಂಗ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ ಡ್ಯಾಂಗಾಯ್ ಡಿಂಗೇ
ಚಾಲಾಯ್ ಆಬಾರ್ ಶೇ ಕೋನ ಜನ್|
ಕುಬೀರ್ ಬೋಲೆ ಶೋನ್ ಶೋನ್ ಶೋನ್
ಭಾವ್ ಗುರೂರ್ ಶ್ರೀಚರಣ್||

By | 2015-04-25T08:05:33+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment