+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಜಾಬೇ ಕಿಹೇ ದಿನ

//ಜಾಬೇ ಕಿಹೇ ದಿನ

ಜಾಬೇ ಕಿಹೇ ದಿನ

ಜಾಬೇ ಕಿಹೇ ದಿನ ಆಮಾರ್ ವಿಫಲೇ ಚಲಿಯೇ||

ಆಛಿ ನಾಥ ದಿವಾನಿಶಿ ಆಶಾಪಥ ನಿರಖಿಯೇ||

ತುಮಿ ತ್ರಿಭುವನನಾಥ ಆಮಿ ಭಿಖಾರಿ ಅನಾಥ|
ಕೇಮೊನೇ ಬೊಲಿಬೊ ತೋಮಾಯ್ ಏಶೋ ಹೇ
ಮಮ ಹೃದಯಕುಟೀರದ್ವಾರ ಖುಲೇ ರಾಖಿ ಅನಿವಾರ್|
ಕೃಪಾ ಕೊರಿ ಏಕಬಾರ ಏಶೇ ಕೀ ಜುಡಾಬೇ ಹಿಯೇ||

—-ಬೇಚಾರಾಮ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ

By | 2015-04-25T07:37:04+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment