+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಜಲ ಬೀಚ ಧೋಬಿಯಾ

//ಜಲ ಬೀಚ ಧೋಬಿಯಾ

ಜಲ ಬೀಚ ಧೋಬಿಯಾ

ಜಲ ಬೀಚ ಧೋಬಿಯಾ ಮರತ ಪಿಯಾಸಾ||

ಜಲಮೇ ಠಾಳ ಹೈ ಪಿಯೇ ನಹಿ ಮೂರಖ
ಅಚ್ಛಾ ಜಲ ಹೈ ಖಾಸಾ||

ಛಿನಮೇ ಧೋಬಿಯಾ ರೋವೇ ಧೋವೇ
ಛಿನಮೇ ರಹತ ಉದಾಸಾ|
ಏಕ ರಾತಕೋ ಜೋರ್ ಲಗಾವೇ
ಸೋವೇ ಬಾರಹ ಮಾಸಾ||

ಸಚ್ಚಾ ಸಾಬುನ್ ಲೇ ನ ಮೂರಖ
ಹೈ ಸಂತನ ಕೇ ಪಾಸಾ|
ದಾಗ ಪುರಾನಾ ಛೂಟತ ನಾಹೀ
ಧೋವೇ ಬಾರಹ ಮಾಸಾ||

ಚಾಹತ್ ಛುಡಾವನ ನಿಶಿದಿನ ಧೋಬಿಯಾ
ಗಲಮೇ ಭರಮ ಕೇ ಪಾಸಾ|
ಕಹತ ಕಬೀರ ಸುನೋ ಭಾಯೀ ಸಾಧೋ
ಬಿನ ಗುರು ಜ್ಞಾನ ನ ಆಸಾ||

—-ಕಬೀರದಾಸ

By | 2015-04-25T06:49:25+00:00 April 25th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment