+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಘೂಂಘಟಕಾ ಪಟ

//ಘೂಂಘಟಕಾ ಪಟ

ಘೂಂಘಟಕಾ ಪಟ

ಘೂಂಘಟಕಾ ಪಟ ಖೋಲ ರೇ
ತೋಹೇ ರಾಮ ಮಿಲೇಂಗೇ||

ಘಟ ಘಟ ರಮತಾ ರಾಮ ರಮೈಯಾ
ಕಟುಕ ವಚನ ಮತ ಬೋಲ್ ರೇ||

ರಂಗ ಮಹಲಮೇ ದೀಪ ಬರತ್ ಹೈ
ಆಸನಸೇ ಮತ್ ಡೋಲ್ ರೇ||

ಕಹತ ಕಬೀರ ಸುನೋ ಭಾಯಿ ಸಾಧೋ
ಅನಹದ್ ಬಾಜತ್ ಢೋಲ್ ರೇ||

—-ಕಬೀರದಾಸ

By | 2015-04-24T07:59:50+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment