+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಗೌರಾಂಗ ಅರಧಾಂಗ

//ಗೌರಾಂಗ ಅರಧಾಂಗ

ಗೌರಾಂಗ ಅರಧಾಂಗ

ಗೌರಾಂಗ ಅರಧಾಂಗ ಗಂಗಾತರಂಗೇ
ಯೋಗೀ ಮಹಾಯೋಗ ಕಾ ರೂಪ ರಾಜೇ||

ಬಾಘಛಾಲ ಮುಂಡಮಮಾಲ ಶಶಿಭಾಲ ಕರತಾಲ
ತಾ ಡೇಕ್ ಡಿಮಿ ಡಿಮಿಕ ಡಿಮಿ ಡಮರು ಬಾಜೇ||

ಅಂಬರ ಬಾಘಾಂಬರ ದಿಗಂಬರ ಜಟಾಜೂಟ
ಫಣಿಧರ ಭುಜಂಗೇಶ ಅಂಗ ವಿಭೂತಿ ಛಾಜೇ||

ವಾಣೇ ವಿಲಾಸ ತೂಯಾ ಧಾತಾ ವಿಧಾತಾ
ಜಾತಾ ಸಕಲ ದುಃಖ ಸದಾಶಿವ ವಿರಾಜೇ||

By | 2015-04-24T07:37:31+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment