+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಗುರು ಬಿನ ಕೌನ್

//ಗುರು ಬಿನ ಕೌನ್

ಗುರು ಬಿನ ಕೌನ್

ಗುರು ಬಿನ ಕೌನ್ ಬತಾವೇ ಬಾಟ
ಬಡಾ ವಿಕಟ ಯಮ ಘಾಟ||

ಭ್ರಾಂತಿಕೀ ಪಹಾಡೀ ನದಿಯಾ ಬೀಚಮೋ
ಅಹಂಕಾರಕೀ ಲಾಟ||

ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ದೋ ಪರ್ವತ ಠಾಢೇ
ಲೋಭ ಚೋರ ಸಂಘಾತ||

ಮದ ಮತ್ಸರಕಾ ಮೇಹ ಬರಸತ
ಮಾಯಾ ಪವನ ಬಹೇ ದಾಟ||

ಕಹತ ಕಬೀರ ಸುನೋ ಭಾಯೀ ಸಾಧೋ
ಕ್ಯೂ ತರನಾ ಯಹ ಘಾಟ||

—-ಕಬೀರದಾಸ

By | 2015-04-24T07:29:54+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment