+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಗಾಹೋರೇ ಜಯ ಜಯ

//ಗಾಹೋರೇ ಜಯ ಜಯ

ಗಾಹೋರೇ ಜಯ ಜಯ

ಗಾಹೋರೇ ಜಯ ಜಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಮ್||

ಆಜಿ ಯೇ ಶುಭದಿನ ಮಿಲಿಯೇ ಭಕತಜನ|
ಗಾಹೋ ಗಾಹೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಮ್||

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಾಮೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮೇ|
ಮಾತಿಯಾ ಉಠುಕ್ ಧರಾಧಾಮ್||

ಹರಿತೇ ಭೂಭಾರ್ ಪ್ರೇಮ ಅವತಾರ್|
ಪ್ರಭು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗುಣಧಾಮ್||

ಜೇಇ ರಾಮ ಜೇಇ ಕೃಷ್ಣ ವಿಶ್ವಗುರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ|
ಏಕಾಧಾರೇ ಶ್ಯಾಮಾ-ಶಿವ-ಶ್ಯಾಮ್||

By | 2015-04-24T07:18:05+00:00 April 24th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment