+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಏಕರೂಪ ಅರೂಪ

//ಏಕರೂಪ ಅರೂಪ

ಏಕರೂಪ ಅರೂಪ

ಏಕರೂಪ ಅರೂಪ ನಾಮ ವರಣ
ಅತೀತ ಆಗಾಮೀ ಕಾಲಹೀನ||
ದೇಶಹೀನ ಸರ್ವಹೀನ
ನೇತಿ ನೇತಿ ವಿರಾಮ ಯಥಾಯ್||

ಶೇಥಾ ಹೊತೇ ವಹೇ ಕಾರಣಧಾರಾ
ಧರಿಯೇ ವಾಸನಾ ವೇಶಾ ಉಜಲಾ|
ಗರಜಿ ಗರಜಿ ಉಠೇ ತಾರ ವಾರಿ
ಅಹಮಹಮಿತಿ ಸರ್ವಕ್ಷಣ||

ಶೇ ಅಪಾರ ಇಚ್ಛಾಸಾಗರ ಮಾಝೇ
ಅಯುತ ಅನಂತ ತರಂಗ ರಾಜೇ|
ಕೊತೊಇ ರೂಪ ಕೊತೊಇ ಶಕತಿ
ಕೊತೊಗತಸ್ಥಿತಿ ಕೇ ಕೊರೇ ಗಣನ||

ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರ ಕೋಟಿ ತಪನ
ಲಭಿಯೇ ಶೇಯಿ ಸಾಗರೇ ಜನಮ|
ಮಹಾಘೋರ ರೋಲೇ ಛಾಯಿಲೊ ಗಗನ
ಕೊರಿ ದಶದಿಕ್ ಜ್ಯೋತಿ ಮಗನ||

ತಾಹೇ ವಶೇ ಕೊತೊ ಜಡಜೀವ ಪ್ರಾಣೀ
ಸುಖ ದುಃಖ ಜರಾ ಜನಮ ಮರಣ|
ಸೇಯಿ ಸೂರ್ಯ ತಾರಿ ಕಿರಣ
ಜೇಯಿ ಸೂರ್ಯ ಶೇಯಿ ಕಿರಣ||

—-ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ

By | 2015-04-23T10:36:17+00:00 April 23rd, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment