+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಆರತಿ ಕೀಜೈ

//ಆರತಿ ಕೀಜೈ

ಆರತಿ ಕೀಜೈ

ಆರತಿ ಕೀಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಲಲಾಕೀ|
ದುಷ್ಟದಲನ ರಘುನಾಥ ಕಲಕೀ||

ಜಾಕೇ ಬಲಸೇ ಗಿರಿವರ ಕಾಂಪೈ
ರೋಗ ದೋಷ ಜಾಕೇ ನಿಕಟ ನ ಝಾಂಪೈ
ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ಮಹಾ ಬಲದಾಈ
ಸಂತನ ಕೇ ಪ್ರಭು ಸದಾ ಸಹಾಈ||

ದೇ ವೀರಾ ರಘುನಾಥ ಪಠಾಯೇ
ಲಂಕಾ ಜಾರಿ ಸೀಯ ಸುಧಿ ಲಾಯೇ
ಲಂಕಾ ಸೋ ಕೋಟ್ ಸಮುದ್ರಸೀ ಖಾಈ
ಜಾತ ಪವನಸುತ ಬಾರ ನ ಲಾಈ||

ಲಂಕಾ ಜಾರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ
ಸಿಯಾರಾಮಜೀ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ||

ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂರ್ಛಿತ್ ಪಡೇ ಸಕಾರೇ
ಆನಿ ಸಜೀವನ ಪ್ರಾನ ಉಬಾರೇ
ಪೈಠಿ ಪತಾಲ ತೋರಿ ಜಮಕಾರೇ
ಅಹಿರಾವನ ಕೀ ಭುಜಾ ಉಖಾರೇ||

ಬಾಯೇ ಭುಜಾ ಅಸುರ ದಲ ಮಾರೇ
ದಹಿನೇ ಭುಜಾ ಸಂತಜನ ತಾರೇ||

ಸುರನರಮುನಿ ಆರತಿ ಉತಾರೇ
ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಉಚಾರೇ
ಕಂಚನ ಥಾರ್ ಕಪೂರ ಲೌ ಛಾಈ
ಆರತಿ ಕರತ ಅಂಜನಾ ಮಾಈ||

ಜೋ ಹನುಮಾನ ಕೀ ಆರತಿ ಗಾವೈ
ಬಸಿ ವೈಕುಂಠ ಪರಮಪದ ಪಾವೈ||

By | 2015-04-23T07:59:42+00:00 April 23rd, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment