+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಆಮಾರ್ ಮಾ ತ್ವಂ ಹಿ ತಾರಾ

//ಆಮಾರ್ ಮಾ ತ್ವಂ ಹಿ ತಾರಾ

ಆಮಾರ್ ಮಾ ತ್ವಂ ಹಿ ತಾರಾ

ಆಮಾರ್ ಮಾ ತ್ವಂ ಹಿ ತಾರಾ
ತುಮಿ ತ್ರಿಗುಣಧರಾ ಪರಾತ್ಪರಾ||
ಆಮಿ ಜಾನಿ ಮಾ ಓ ದೀನದಯಾಮಯೀ
ತುಮಿ ದುರ್ಗಮೇತೇ ದುಃಖಹರಾ||

ತುಮಿ ಜನೇ ತುಮಿ ಸ್ಥಲೇ
ತುಮಿ ಆದ್ಯಮೂಲೇ ಗೋ ಮಾ|
ಆಛೋ ಸರ್ವಘಟೇ ಅರ್ಘ್ಯಪುಟೇ
ಸಾಕಾರ ಆಕಾರ ನಿರಾಕಾರಾ||

ತುಮಿ ಸಂಧ್ಯಾ ತುಮಿ ಗಾಯತ್ರೀ
ತುಮಿ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಗೋ ಮಾ|
ಅಕೂಲೇರ ತ್ರಾಣಕರ್ತ್ರೀ
ಸದಾಶಿವೇರ್ ಮನೋಹರಾ||

By | 2015-04-22T11:37:02+00:00 April 22nd, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment