+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಅಬ ಮೈ ನಾಚೋ

//ಅಬ ಮೈ ನಾಚೋ

ಅಬ ಮೈ ನಾಚೋ

ಅಬ ಮೈ ನಾಚೋ ಬಹುತ ಗೋಪಾಲ||

ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಕೋ ಪಹಿರಿ ಚೋಲನಾ
ಕಂಠ ವಿಷಯಕೀ ಮಾಲ||

ಮಹಾ ಮೋಹಕೋ ನೂಪುರ ಬಾಜತ
ನಿಂದಾ ಶಬ್ದ ರಸಾಲ
ಭರಮ ಭರ್ಯೋ ಮನ ಭಯೋ ಪಖಾವಜ
ಚಲತ ಕುಸಂಗತಿ ಚಾಲ||

ತೃಸ್ನಾ ನಾದ ಕರತ ಘಟ ಭೀತರ
ನಾನಾ ಬಿಧಿ ದೈ ತಾಲ
ಮಾಯಾಕೀ ಕಟಿ ಫೇಂಟಾ ಭಾಂಧೋ
ಲೋಭ ತಿಲಕ ದೈ ಭಾಲ||

ಕೋಟಿಕ ಕಲಾ ಕಾಛಿ ದಿಖರಾಈ
ಜಲ ಥಲ ಸುಧಿ ನಹಿ ಕಾಲ
ಸೂರದಾಸಕೀ ಸಭೈ ಅವಿದ್ಯಾ
ದೂರ ಕರೋ ಅವಿದ್ಯಾ
ದೂರ ಕರೋ ನಂದಲಾಲ||

—-ಸೂರದಾಸ

By | 2015-04-22T10:30:09+00:00 April 22nd, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment