+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಅಗ್ನಿಮಂತ್ರೇ ದೀಕ್ಷಿತ ಕರ

//ಅಗ್ನಿಮಂತ್ರೇ ದೀಕ್ಷಿತ ಕರ

ಅಗ್ನಿಮಂತ್ರೇ ದೀಕ್ಷಿತ ಕರ

ಅಗ್ನಿಮಂತ್ರೇ ದೀಕ್ಷಿತ ಕರ
ಸಂತಾನೇ ತವ ಆಜ್|
ಆಶೀರ್ವಾದೇರ ವರ್ಮ ಪರಾಓ
ಘುಚಾಯೇ ದೈನ್ಯ ಸಾಜ್||

ತಪ್ತ ಕರ ಮಾ ಹೃದಯ-ರುಧಿರ
ದೂರ ಕರೇ ದಾಓ ಭೀತಿ ಅಶ್ರುನೀರ|
ದಾಡಾಇ ಆಮರಾ ಮಾ ತೋರೇ ಘಿರಿಯಾ
ವಿಶ್ವ ಸಭಾರ ಮಾಝ್||

ಮಾನುಷ್ ಆಮರಾ ನಹಿ ತ ಮಾ ಹೀನ
ತುಇ ಜಾರ ಮಾ ಸೇ ಕಿ ಕಭೂ ದೀನ|
ತಬೇ ಕೇನ ಮಿಛೇ ಪಡೇ ಥಾಕಾ ಪಿಛೇ
ಕೇನ ಏ ಅಲೀಕ ಲಾಜ್||

ಏಸೋ ಏಸೋ ಏಸೋ ಏಸೋ ಮಾ ಆಮಾರ
ದಶಪ್ರಹರಣ-ಧಾರಿಣೀ||
ಹಾಸ ಮಾ ಅಟ್ಟ ಅಟ್ಟ ಹಾಸ್ಯ
ಭೂಲೋಕ ದ್ಯುಲೋಕ ನಾದಿನೀ||
(ಮೋರಾ) ಕರಿ ವಿದೂರಿತ ಸ್ವಾರ್ಥ ದ್ವಂದ್ವ
ಸಾಧಿಯಾ ತೋಮಾರ ಕಾಜ್||

—-ಸ್ವಾಮಿ ಚಂಡಿಕಾನಂದ

By | 2015-04-22T08:11:40+00:00 April 22nd, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment