+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್

//ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್

ರಾಮಕೃಷ್ಣ-ಭಗವಾನ್ ವಿಜಯತೇ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ-ಭಗವಾನ್||

ಯೋ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕರಣಾರ್ಥಂ
ಜನ್ಮ ಸ್ವೀಕೃತವಾನ್| ವಿಜಯತೇ||

ಯಸ್ಸರ್ವೇಷಾಂ ಯೋಗಪಥಾನಾಮ್
ಐಕ್ಯಂ ದರ್ಶಿತವಾನ್| ವಿಜಯತೇ||

ಯಃ ಸ್ವಕಲತ್ರೇ ಮಾತಂ ಚ ಶ್ರೀ-
ಕಾಲೀಮೀಕ್ಷಿತವಾನ್| ವಿಜಯತೇ||

ಯೋ ವೇದಾರ್ಥಂ ಸರಲೈರ್ವಚನೈಃ
ಪಾಮರಸುಗಮಿತವಾನ್| ವಿಜಯತೇ||

ಯಶ್ಚ ವಿವೇಕಾನಂದಮುಖೇನ
ಜ್ಞಾನಂ ಕಾರಿತವಾನ್| ವಿಜಯತೇ||

ಯೋಂತರ್ಯಾಮೀ ಸಕಲಜನಾನಾಂ
ಹೃದಯೇ ಸಂಸ್ಥಿತವಾನ್| ವಿಜಯತೇ||

—-ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾನಂದ

By | 2015-04-21T06:35:57+00:00 April 21st, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment