+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ತತ್ಕೈಶೋರಂ

//ತತ್ಕೈಶೋರಂ

ತತ್ಕೈಶೋರಂ

ತತ್ಕೈಶೋರಂ ತಚ್ಚ ವಕ್ತ್ರಾರವಿಂದಂದ
ತತ್ಕಾರುಣ್ಯಂ ತೇ ಚ ಲೀಲಾಕಟಾಕ್ಷಾಃ
ತತ್ಸೌಂದರ್ಯಂ ಸಾ ಚ ಮಂದಸ್ಮಿತಶ್ರೀಃ
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ದುರ್ಲಭಂ ದೈವತೇಷು||

ಕರಾರವಿಂದ್ನ ಪದಾರವಿಂದಂ
ಮುಖಾರವಿಂದೇ ವಿನಿವೇಶಯಂತಂ
ವಟಸ್ಯ ಪತ್ರಸ್ಯ ಪುಟೇ ಶಯಾನಂ
ಬಾಲಂ ಮುಕುದಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ||

—ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಕರ್ಣಾಮೃತ

By | 2015-04-15T06:02:32+00:00 April 15th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment