+91 9611100374|admin@indiaforyou.in

ಖೇಲತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ

//ಖೇಲತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ

ಖೇಲತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ

ಖೇಲತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೇ ಭಗವಾನ್||

ಹಂಸಸೋಹಂ ಹಂಸಸೋಹಂ
ಹಂಸಸೋಹಂ ಸೋಹಮಿತಿ||

ಪರಮಾತ್ಮಾಹಂ ಪರಿಪೂರ್ಣೋಹಂ
ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ||
ತ್ವಕ್ – ಚಕ್ಷುಃ- ಶ್ರುತಿ- ಜಿಹ್ವಾಘ್ರಾಣೇ
ಪಂಚವಿಧಪ್ರಾಣೋರಸ್ಥಾನೇ||

ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶರಸಾದಿಕಮಾತ್ರೇ
ಸಾತ್ತ್ವಿಕರಾಜಸತಾಮಸಮಿತ್ರೇ||

ಬುದ್ಧಿಮನಶ್ಚಿತ್ತಾಹಂಕಾರೇ
ಭೂಜಲತೇಜೋಗಗನಸಮೀರೇ||

ಪರಮಹಂಸರೂಪೇಣ ವಿಹರ್ತಾ
ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಷ್ಣುರುದ್ರಾದಿಕ – ಕರ್ತಾ||

–ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ

By | 2015-04-14T06:50:39+00:00 April 14th, 2015||0 Comments

About the Author:

Leave A Comment